Grundvattennivåer, tidsserier

I datamängden redovisas information om platserna där grundvattennivån mäts inom SGUs grundvattennät. Syftet med grundvattennätet är att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster. SGU har gjort mätningar av grundvattennivån sedan slutet av 1960-talet. Resultaten från mätningarna är användbara för referensändamål, prognoser, miljökontroll och resursberäkningar. När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna. Grundvattennivåerna mäts 1–2 gånger per månad i drygt 300 observationsrör, grupperade i ett 70-tal områden.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Mars 22, 2017, 07:46 (UTC)
Skapad December 27, 2016, 01:39 (UTC)
Contact URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/5
Contact email mailto:kundservice@sgu.se
Contact name SGU kundservice
Frequency http://purl.org/cld/freq/semimonthly
GUID https://dcat-editor.com/store/24/resource/16
Publisher URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/1
Publisher URL www.sgu.se
Publisher email mailto:sgu@sgu.se
Publisher name Geological Survey of Sweden
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme 52 MILJÖ36 VETENSKAP
URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/16
spatial_text Sweden