Källor

I datamängden för Källor finns information om drygt 2000 källor (dvs. naturliga grundvattenutflöden). Här finns uppgifter om källornas läge, flöde, akvifärtyp och i viss omfattning vattenkvalitet m.m. Källor kan vara av stor vikt för specifika biotoper samt har i många fall en stor kulturhistorisk betydelse. Informationen kan bl.a. användas för att välja ut provtagningsplatser för kemisk karakterisering av grundvatten eller för miljöövervakning.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Mars 22, 2017, 07:46 (UTC)
Skapad December 27, 2016, 01:39 (UTC)
Contact URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/5
Contact email mailto:kundservice@sgu.se
Contact name SGU kundservice
Frequency http://purl.org/cld/freq/irregular
GUID https://dcat-editor.com/store/24/resource/19
Publisher URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/1
Publisher URL www.sgu.se
Publisher email mailto:sgu@sgu.se
Publisher name Geological Survey of Sweden
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Språk svenska
Theme 36 VETENSKAP52 MILJÖ
URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/19
spatial_text Sweden