Miljöövervakning grundvatten

Miljöövervakning av grundvatten bedrivs i omkring 1700 provplatser. Antalet platser förändras mellan åren och ökar för närvarande. Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå av SGU genom långsiktiga miljöövervakningsprogram och dels på regional nivå. Provtagning görs ofta i observationsbrunnar, rör eller i källor samt till viss del i vattentäkter inom ramen för råvattenkontroll. Provplatser som utgörs av vattentäkter i vattenverk finns inte med i datamängden för stationer då informationen om läget för dessa är sekretessbelagd men analysdata från dessa vattentäkter finns tillgängliga. Miljöövervakningsdata är uppdelade på två datamängder; stationer för provtagningsplatser och kemidata för analyser.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Mars 22, 2017, 07:46 (UTC)
Skapad December 27, 2016, 01:39 (UTC)
Contact URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/5
Contact email mailto:kundservice@sgu.se
Contact name SGU kundservice
Frequency http://purl.org/cld/freq/annual
GUID https://dcat-editor.com/store/24/resource/13
Publisher URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/1
Publisher URL www.sgu.se
Publisher email mailto:sgu@sgu.se
Publisher name Geological Survey of Sweden
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Språk svenska
Theme 36 VETENSKAP52 MILJÖ
URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/13
spatial_text Sweden