Miljöövervakning grundvatten

Miljöövervakning av grundvatten bedrivs i omkring 1700 provplatser. Antalet platser förändras mellan åren och ökar för närvarande. Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå av SGU genom långsiktiga miljöövervakningsprogram och dels på regional nivå. Provtagning görs ofta i observationsbrunnar, rör eller i källor samt till viss del i vattentäkter inom ramen för råvattenkontroll. Provplatser som utgörs av vattentäkter i vattenverk finns inte med i datamängden för stationer då informationen om läget för dessa är sekretessbelagd men analysdata från dessa vattentäkter finns tillgängliga. Miljöövervakningsdata är uppdelade på två datamängder; stationer för provtagningsplatser och kemidata för analyser.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 30, 2017, 06:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 10:00 (UTC)
Contact URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/5
Frequency http://purl.org/cld/freq/annual
GUID https://dcat-editor.com/store/24/resource/13
Publisher URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/1
Publisher URL www.sgu.se
Publisher email mailto:sgu@sgu.se
Publisher name Sveriges geologiska undersökning
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ36 VETENSKAP
URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/13