Nationell miljöövervakning: Jordbruk, undersökning av markpackning

Undersökning inom nationell miljöövervakning, programområde Jordbruksmark. Här studeras sedan 2003 strukturen i alven, alltså det undre lagret av kulturjordmånen, på åkrar. Detta lager är viktigt för hur rötterna utvecklas och växtligheten kan utnyttja växtnäringen. Omfattar övervakning, av vissa markfysikaliska parametrar i alven, på 30 utvalda typfält som skall representera de viktigaste typjordarna och driftsinriktningarna i de större jordbruksområdena. De fysikaliska parametrar som bestäms är markens mättade genomsläpplighet, torra skrymdensitet, porositet, andel vattenfyllda porer vid 1,0 m vattenavförande tryck samt markens penetrationsmotstånd. Undersöks i ett sexårigt intervall, det vill säga fem provtagningsplatser årligen. Från och med år 2008 ingår även matjorden i övervakningen. Förutom de parametrar som mäts i alven bestäms även aggregatstabilitet samt risken för fosforförluster i matjorden. Markpackning uppstår då tunga fordon med för smala hjul körs över marken och påverkar förutom produktionsförmåga även andra egenskaper hos jorden, såsom permeabilitet för vatten och läckage av växtnäringsämnen. Provtagningsområdenas exakta läge anges inte på grund av sekretess. Kartan visar istället inom vilka kartblad enligt Rikets nät (50 x 50 km) de ligger.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Jordbruksmark/Markpackning/
Senast uppdaterad April 27, 2017, 12:04 (UTC)
Skapad April 26, 2017, 11:53 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/6139d12b-96e7-4c72-849e-2bc6366bfe9f
Issued 1970-01-01
Modified 2011-01-01
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/211254
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/6139d12b-96e7-4c72-849e-2bc6366bfe9f