Nationell miljöövervakning: Landskap, nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS)

Undersökning inom nationell miljöövervakning, Programområde Landskap. Kartan visar stationsnätets omfattning av provrutor för Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) Lägesangivelse för provrutor är inte exakta p.g.a. sekretess. Kartskiktet är inte nedladdningsbart. NILS är ett program som samlar in miljödata, framför allt relaterat till miljöpåverkan av markanvändning på biologisk mångfald och natur- och kulturlandskapsvärden, över hela den svenska landmiljön. NILS består av ett stickprov av drygt 600 rutor om vardera 5*5 km, vilka inventeras med hjälp av flygbildstolkning och fältarbete i ett femårigt rullande omdrev sedan 2003. Rutorna är fördelade över hela landet i ett systematiskt stickprov, dock med viss tonvikt på jordbruks- och fjällområden.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Landskap/Nils-programmet/
Senast uppdaterad Mars 22, 2017, 22:32 (UTC)
Skapad Augusti 11, 2016, 17:33 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
Contact email mailto:
Contact name Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c5070820-4332-4040-b382-e4569eccccf0
Issued 1970-01-01
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Start of temporal extent 2003-01-01
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c5070820-4332-4040-b382-e4569eccccf0