Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning (en sk. PSI-förteckning) över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information. Med tillhörande information menas information som är av reell betydelse för den som vill vidareutnyttja handlingarna. Detta kan, enligt förarbetena till PSI-lagen, innefatta exempelvis benämning av handlingarna, en kort beskrivning av informationsresursen, senaste uppdatering, tekniska format, information om avgifter och andra eventuella villkor, kända begränsningar och eventuell särskild kontaktperson för den aktuella informationsresursen. Informationen ska kunna lämnas elektroniskt och utan avgift. Benämning av handlingarna motsvarar namn på förteckningen och namn på datamängden i tabellen nedan.

Med typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande avses både det som är:

1) Öppna data (data som är helt fri att använda utan några som helst villkor som t ex upphovsrätt eller avgifter m.m.
2) Data som kan användas men med vissa restriktioner eller villkor som till exempel upphovsrätt, avgifter m.m.

Förteckningar omfattar därmed både information om öppna data och information om typer av handlingar som kan vidareutnyttjas men som omfattas av olika villkor. I dagligt tal används ibland begreppet öppna data för att beskriva båda, även om de data som omfattas av restriktioner inte är helt öppna.
Riksarkivets uppdrag omfattar insamling och publicering av PSI- förteckningarna.
Läs mer om vad som gäller för högskole- och universitetsbibliotek.
På Riksarkivet har vi under våren bedrivit en förstudie om PSI-förteckningar där vi bland annat undersökte hur metadataformatet DCAT-AP, rekommenderad av EU-kommissionen, skulle kunna användas för att beskriva både förteckningar och data,mängder. Förslaget beskrivs nedan och för närvarande pågår vid Riksarkivet en svensk anpassning av DCAT-AP metadataspecifikationen till att omfatta detta förslag.
Beskrivning av förteckningar och datamängder i DCAT-AP är en förutsättning för att data ska synas i den nationella dataportalen oppnadata.se.
Dessa uppgifter ska förteckningen innehålla:

O = obligatorisk uppgift
R = rekommenderad uppgift

Katalognivå
Beskriver en samling datamängder
Uppgifter Motsvarar DCAT-AP kod
Namn på förteckningen ”dct:title” O
Sammanfattande beskrivning ”dct:description” O
Tidpunkt när förteckningen har upprättats och tidpunkt för senaste uppdatering av förteckningen (inte enskilda datamängder)
Du kan även ange tidsomfattning, det vill säga äldsta respektive yngsta öppna datan i informationsmängden.
”dct:issued” O
”dct:modified” R
Namn på myndigheten som tillhandahåller öppna datan i förteckningen. ”dct:publisher” O
Kontaktuppgift till funktion/person som kan lämna uppgifter på en övergripande nivå om myndighetens datamängder. I DCAT-AP finns fältet inte på katalognivå. det kommer att läggas till som ett extrafält. Förslag: ”foaf:contact” O
Eventuella villkor för vidareutnyttjande av kataloginformation ”dct:licence” O Rekommenderade villkor för kataloginformation i förteckningen är Creative Commons O (CCO)
Referenskod enligt arkivredovisning (extrafält) Referenskoden kan uppges på olika nivåer, exempelvis klassificeringsstruktur, strukturenhet, förvaringsenhet el. dyl. (beroende på hur informationen har strukturerats). R

 

Datamängdsnivå
Uppgifter Motsvarar DCAT-AP kod
Namn på datamängd
Varje datamängd bör ges ett namn som återspeglar vilken data som visas.
”dct:title” O
Beskrivning ”dct:description” O.
Funktion eller person som kan lämna uppgifter om datamängden. ”dcat: contactpoint” R
Tidpunkt när datamängden har upprättats och tidpunkt för senaste uppdatering. ”dct: issued” och ”dct:modified” R
Eventuella begränsningar i tillgänglighet ”dcat: accessrights” R
Kategori dcat:theme” R
Språk dcat:language” R

 

Distributionsnivå
Berättar hur de olika datamängderna kan nås och ev. villkor (t ex avgifter) som gäller
Uppgifter Motsvarar DCAT-AP kod
Format som datamängden finns tillgänglig i ”dcat:MediaType”/”dcat:format” O (en av dessa behöver anges)
Unik identitet för lokalisering i form av en URL. Se rekommendation om beständiga länkar samt checklista för beständiga identifierare hos Digisam dcat:downloadURL O

 

Eventuella avgifter
Detta fält behöver svara på två frågor:
– Finns det avgifter kopplade till datasetet ja/nej
– Om ja – vilken beräkningsgrund gäller?
I DCAT-AP finns fältet inte på katalognivå, mommer att läggas till som ett extrafält. O
Eventuella villkor för vidareutnyttjande. Mer information om Creative Commons-licenser. ”dcat:rights” och ”dcat:licence” O