Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning (en sk. PSI-förteckning) över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information. Med tillhörande information menas information som är av reell betydelse för den som vill vidareutnyttja handlingarna. Detta kan, enligt förarbetena till PSI-lagen, innefatta exempelvis benämning av handlingarna, en kort beskrivning av informationsresursen, senaste uppdatering, tekniska format, information om avgifter och andra eventuella villkor, kända begränsningar och eventuell särskild kontaktperson för den aktuella informationsresursen. Informationen ska kunna lämnas elektroniskt och utan avgift. Benämning av handlingarna motsvarar namn på förteckningen och namn på datamängden i tabellen nedan.

Med typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande avses både det som är:

1) Öppna data (data som är helt fri att använda utan några som helst villkor som t ex upphovsrätt eller avgifter m.m.
2) Data som kan användas men med vissa restriktioner eller villkor som till exempel upphovsrätt, avgifter m.m.

Förteckningar omfattar därmed både information om öppna data och information om typer av handlingar som kan vidareutnyttjas men som omfattas av olika villkor. I dagligt tal används ibland begreppet öppna data för att beskriva båda, även om de data som omfattas av restriktioner inte är helt öppna.
Läs mer om vad som gäller för högskole- och universitetsbibliotek.
Beskrivning av förteckningar och datamängder i metadataformatet DCAT-AP är en förutsättning för att data ska synas i den nationella dataportalen oppnadata.se.