>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Publicera data som öppna

By 15 januari, 2018Uncategorized

”Det roligaste är att vi underlättat för användare”, säger Bobo Tideström vid Lantmäteriet.

Tanken med öppen data är att den ska kunna användas fritt utan att den som använder den ska behöva tänka på upphovsrätt eller andra restriktioner. Det är möjligt bara om man tillgängliggör data helt utan begränsande licensvillkor. Öppna data är data som finns tillgänglig för användning och vidarespridning utan några begränsningar, som t ex kostnader eller upphovsrättsliga villkor.

Om din organisations data är öppen men inte rättighetsmärkt som öppen är rekommendationen att märka den som öppen när den publiceras. Genom att använda rättighetsmärkningen Creative Commons CC0 visar du att datan är fri att användas, vidarespridas och modifieras utan några som helst begränsningar.

Det finns fler fördelar med att ta bort alla krav vid användning och att ange licensen CC0 för användarna. Data fri från villkor gör att den kan visas upp på ett användarvänligt sätt i digitala tjänster, enskilt eller tillsammans med data från andra källor. Datan kan även spridas vidare i flera led utan att källan måste anges. Om en digital tjänst innehåller data som har krav på att ange källa så behöver källan visas upp varje gång användaren ser just den specifika datamängden i flödet, vilket oftast är svårt att åstadkomma på ett praktiskt sätt.

På Lantmäteriet har man därför börjat använda licensen CC0 för all data som är öppen och därmed lämnat det krav man tidigare haft på att användare ska ange källa vid vidareutnyttjande av datamängder. Nu används bara CC0. Bobo Tideström, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet beskriver detta som ett bra beslut, framförallt med tanke på Lantmäteriets mål att öka och bredda användningen av geodata.

Bobo Tideström berättar att de under arbetet med licensvillkoren gjorde en förfrågan till Lantmäteriets jurister kring att använda CC0, istället för CC-BY. Tidigare hade de sagt att det inte går eftersom att en myndighet inte kan avsäga sig upphovsrätten – men marknadsavdelningen gjorde ett nytt försök.

– Då ändrades tolkningen. Vi kan formellt inte avsäga oss rätten, men vi kan i praktiken sluta att hävda den. Utifrån detta skrevs ett beslutsunderlag som sedan togs enligt gängse beslutsprocess. Sedan återstod bara att bestämma datum, fundera kring kommunikation och förändring av texter på hemsidan etc, säger Bobo Tidestöm.

Lantmäteriet har på senare tid sett en ökad användning av öppna data och användare har hört av sig i positiva ordalag. Data som publicerats för ca två år sedan har nu börjat användas i betydligt större utsträckning. Tidigare var licensformen ett hinder för detta, menar Bobo Tideström.

– Lantmäteriet har inget egenintresse av att ”jaga” användare av öppna data om de inte hänvisar till källan ordentligt. En ytterligare orsak till beslutet var att Lantmäteriet ville förenkla och inte behöva förklara flera olika licensformer. Vi har också fått indikationer på att det tidigare, när källhänvisning krävdes varit svårt eller till och med omöjligt att använda vår data i vissa situationer, framför allt där data från många olika källor ska kombineras, säger Bobo Tideström.

Bobo Tideström ger rådet till andra som ska publicera öppen data att våga göra datan fri och så användbar som möjligt, dvs märka den med CC0.

– Det roligaste med att vi släppt datan som öppen är att vi underlättat för användare och gjort användningsmöjligheterna mer flexibla. Vi trodde inte att dessa villkor, utan krav på källhänvisning, skulle göra skillnad på om data går att använda eller inte inom vissa områden, men det har vi nu fått bekräftelse på att så är fallet, menar Bobo Tideström.

– En lite rolig händelse var att vi fick en tårta budad till enheten som tack för att vi drivit igenom detta med förenklade licensvillkor, säger Bobo.