>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Mer om rekommendationen och den svenska anpassningen av DCAT-AP

By 28 juni, 2018Uncategorized

Regeringsuppdraget som Riksarkivet arbetar med har som centralt mål att få myndigheter att publicera mer öppna data på den nationella portalen oppnadata.se. Det är en central del i Riksarkivets uppdrag och själva kärnan i  arbetet. Framtagande av robusta förutsättningar för detta är det som Riksarkivet arbetar allra mest med under uppdragets gång.

Specifikt har det för Riksarkivet handlat om att ta fram en hållbar teknisk ”specifikation” som långsiktigt ska koppla samman förteckningar över data med publicerade datamängder i syfte att göra det lätt att både publicera och använda data i Sverige. En sådan lösning har saknats vilket gjort det omöjligt att nå uppdragets mål.

Den 20 juni publicerade Riksarkivet resultatet av ett samarbete mellan Swedish Standards Institute (SIS) och Riksarkivet; en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP. Anpassningen av DCAT-AP är tänkt att användas för att ge en översikt över data för vidareutnyttjande och samordna publiceringen av PSI-förteckningar och öppna data. Genom DCAT-AP kan de PSI-förteckningar som myndigheter ska publicera enligt lagstiftningen (PSI-lagen) enkelt kopplas samman med publicerade datamängder i den nationella dataportalen oppnadata.se.

Följande tillägg har lagts till i den nationella anpassningen:

Publiceringen av PSI-förteckningar i dataportalen genom den svenska DCAT-AP anpassningen kommer att innebära att funktionaliteten i portalen kommer att behöva utökas till att visa alla datamängder för vidareutnyttjande, även sådana som omfattas av villkor, som exempelvis avgifter. Det innebär samtidigt att portalens nuvarande namn, ”öppnadata.se”, bör ses över när möjligheten att visa PSI-förteckningar implementeras i portalen.

Med anledning av införandet av PSI-förteckningar och även den tidigare otydligheten kring vidareutnyttjandet av datamängderna som presenteras i portalen kommer det i den nya anpassningen också att bli obligatoriskt att ange datamängdernas ”rättighetsklargörande”, d v s det kommer att krävas ett utlåtande om rättigheter för olika distributioner av datamängder. Detta kan exempelvis vara en länk till en klargörande text som myndigheten som förvaltar data för vidareutnyttjande kan hänvisa till. Det önskvärda är att det även finns en maskinläsbar rättighetsmärkning/licens kopplad till enskilda datamängder för vidareutnyttjande.

Idag förekommer sådana öppna licenser för endast ca 44% av datamängderna i portalen. Många myndigheter tillhandahåller handlingar som vanligtvis kan vidareutnyttjas, men där man ännu inte har beslutat kring sådana rättighetsmärkningar/licenser, så detta har inte gjorts till ett obligatoriskt krav utan en rekommendation. Det innebär att om licenserna eller rättighetsmärkningar finns så ska de anges. Om det finns avgifter kopplade till distributionen av datamängder ska även dessa framgå.

Ambitionen är att detta ska underlätta användningen. För de datamängder som redan är licensierade som öppna behöver man se över möjligheterna att vid publiceringen i dataportalen skapa automatiska verifieringar av rättighetsmärkningar, där tydliga sådana redan förekommer i form av maskinläsbara licenser.

De förändringar som gjorts i den svenska anpassningen av DCAT-AP, i enlighet med kraven i PSI-lagen, gäller egenskaper för klasserna Datakatalog, Datamängd och Distribution, och är följande:

  1. Datakatalog: Kontaktuppgift (dcat:contactPoint) har lagts till och är obligatoriskt att ange.
  2. Datakatalog: Referenskod enligt arkivredovisning (dcat:identifier) har lagts till och är rekommenderad att ange.
  3. Datakatalog: Datum för upprättande (dct:issued) är obligatorisk att ange istället för rekommenderad.
  4. Datakatalog: Rättighetsmärkning/Licens (dct:licence) är obligatoriskt att ange istället för rekommenderad.
  5. Datamängd: Datum för upprättande (dct:issued) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  6. Datamängd: Senaste uppdatering (dct:modified) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  7. Datamängd: Åtkomsträttigheter (dct:accessRights) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  8. Datamängd: Språk (dct:language) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  9. Distribution: Uppgift om eventuella avgifter (gr:hasPriceSpecification) har lagts till och är rekommenderad att ange.
  10. Distribution: Rättighetsklargöranden (dct:rights) är obligatorisk att ange istället för valfri.