>> Vi behöver din feedback på hur öppnadata.se ska bli bättre, klicka här! <<
All Posts By

Catarina

Besök från Nederländska ministeriet för ekonomi

By | Uncategorized

Den 20 juni kom en delegation från Nederländska ministeriet för ekonomi och besökte Riksarkivet. De ville veta mer om hur Sverige arbetar med öppna data och Sveriges nationella dataportal.

En delegation från Nederländska ministeriet för ekonomi besökte Riksarkivet den 20 juni. En av dem som besökte Riksarkivet arbetar med den holländska öppna dataportalen. Gruppen från Holland ville veta hur Sverige arbetar med öppna data och med Sveriges nationella dataportal, oppnadata.se, vilket Riksarkivet berättade om. Det var ett mycket givande möte.

Nu finns en rekommendation och en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP

By | Uncategorized

En svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP har tagits fram av SIS och Riksarkivet. Specifikationen är tänkt att användas i Sveriges nationella dataportal oppnadata.se för att koppla samman förteckningar över data med publicerade datamängder i syfte att göra det lätt att både publicera och använda data.

Den svenska anpassningen av metadataspecifikationen DCAT-AP är tänkt att användas för att koppla samman PSI-förteckningar med publicerade datamängder i Sveriges nationella dataportal oppnadata.se. Syftet är att göra det lätt för både de som vill publicera data i portalen och de som vill använda sig av uppgifterna.

Riksarkivet och SIS, Swedish Standards Institute har i ett samarbete tagit fram en svensk anpassning av den europeiska metadataspecifikation DCAT-AP i enlighet med lagstiftningen i Sverige (PSI-lagen). Rekommendationen att använda en gemensam metadataspecifikation när PSI-förteckningar skapas syftar till att göra det lätt för dem som publicerar data och för enskilda personer som enkelt vill hitta data i den nationella dataportalen.

En förutsättning för att enskilda ska kunna hitta data för vidareutnyttjande är att det finns stöd för detta, dvs. att det finns förteckningar över de datamängder som kan vidareutnyttjas, att myndigheter publicerar dessa förteckningar och att de kan samlas in i den nationella dataportalen.

– Det här är en milstolpe inom ramen för Riksarkivets uppdrag kring myndigheters arbete med öppna data, säger Sanja Halling, projektledare, Riksarkivet.

När metadataspecifikationen, med tillhörande rekommendation om användning, har publicerats kommer en översikt över publicerade datamängder i den nationella dataportalen att kunna skapas. Den kommer att finnas tillgänglig för användarna och fyllas på kontinuerligt.

Inom ramen för uppdraget och i nära samråd med Riksarkivets projektgrupp har SIS bidragit till arbetet med översättning, kvalitetssäkring samt språklig bearbetning och utformning av dokumentet.

– Det har varit ett givande samarbete med Riksarkivet, och frågan om öppna data är högst aktuell i en tid som präglas av digitalisering, säger Fredrik Göthe, affärsområdeschef på SIS.

Rekommendation om DCAT-AP

EU-kommissionens förslag till nytt PSI-direktiv

By | Uncategorized

Den 25 april kom EU-kommissionen med ett förslag om ett reviderat PSI-direktiv.

Den 25 april presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av PSI-direktivet.
Förslaget omfattar bland annat krav på medlemsländer att:

  • tillgängliggöra så kallade ”dynamiska data” med hjälp av sk. API:er
  • begränsa möjligheterna att frångå marginalkostnadsprincipen
  • tillgängliggöra data från offentliga företag i vissa sektorer (t.ex. transport)
  • utveckla policy för tillgängliggörande av forskningsdata (Open Access) och
  • öka tillgängligheten av datamängder som bäst kan anses bidra till samhällsekonomiska vinster
    Läs om förslaget och om en konsekvensanalys på EU-kommissionens webbplats

Rekommendation om beständiga identifierare publicerad

By | Uncategorized

Tio regler för ”beständiga identifierare”

Som en del i Riksarkivets uppdrag för att främja myndigheters arbete med öppna data har Riksarkivet arbetat kring frågan om beständiga identifierare. Beständiga identifierare (persistent identifiers/PID:ar) är en förutsättning för att man ska kunna skapa länkar i ett nätverk, unika kodsträngar kopplade till objekt och mer abstrakta konceptuella begrepp.

Inom frågan samarbetade Riksarkivet med Lantmäteriet och startade en arbetsgrupp med sakkunniga inom området och genomförde två workshoppar kring beständiga identifierare. Resultat från första workshopen visade att de råd kring beständiga länkar som finns i dag behöver finnas kvar – men göras mer flexibla vad gäller rekommendationer som kan finnas inom specifika sektorer. Däremot behövde tillämpningen utredas mer. Under andra workshopen diskuterades praktiska tillämpningar samt om behov finns av en centraliserad lösning och ett gemensamt stödjande verktyg och domännamn.

Sammanfattning av arbetet

En sammanfattning av arbetet är att det finns delade åsikter kring om det finns behov av ett gemensamt domännamn eller inte. Några anser att det kan vara en fördel om det finns ett gemensamt domännamn  och en tjänst för tilldelning av identifierare kopplad till detta namn.

Andra tyckte inte det – åtminstone inte att det skulle vara tvingande. Slutsatsen är att det eventuellt kan vara fördelaktigt med en gemensam tjänst för att ta fram beständiga identifierare för de myndigheterna som behöver stöd kring detta.

Rekommendation om beständiga identifierare

Regeringen vill utveckla Hack for Sweden

By | Uncategorized

Det eftertraktade priset Hack for Sweden Award gick under helgen till laget ”Momentum AI” som tog  fram lösningen kallad ”Match Yourself”.

Under helgen som har var, den en 13-15 april arrangerades den årliga tävlingen Hack for Sweden 2018 i Stockholm. Hack for Sweden pågick under 48 timmar fre- sön och syftade till att lösa olika samhällsutmaningar med hjälp av Sveriges myndigheters öppna data. Regeringen vill utveckla tävlingen till att vara ett vertyg för satsningen på öppna data och datadriven innovation.

Under helgen den 13-15 april arrangerades Hack for Sweden 2018 i Norrsken House på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Hack for Sweden är ett samarbete mellan 30 myndigheter och organisationer som vill möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av respektive myndighets öppna data.

En jury utser vinnare och det eftertraktade priset Hack for Sweden Award gavs till det laget som kom med den mest innovativa lösningen och som kombinerade data på det mest kreativa sättet. I år gick priset till laget ”Momentum”. Det delades även ut priser för bäst visualisering/data analys, bäst samhällsnytta, m fl.

Ett av regeringens mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. I budgetpropositionen för 2018 har regeringen presenterat en satsning på öppna data och datadriven innovation inom den offentliga förvaltningen. Regeringen vill utveckla tävlingen Hack for Sweden. Under 2018 – 2019 är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för genomförandet av Hack for Sweden.

När det gäller öppna data pågår det för närvarande en undersökning om öppnadata och datadriven innovation som Gartner genomför på uppdrag av Regeringskansliet.

Läs mer om resultaten från Hack for Sweden

Se intervjuer med de tävlande och med lagen som vann