>> Vi behöver din feedback på hur öppnadata.se ska bli bättre, klicka här! <<
All Posts By

Susanne

Riksarkivet har lämnat slutrapport över regeringsuppdraget kring öppna data till regeringen

By | Uncategorized

Riksarkivet har sedan den 1 juli 2016 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information om öppna data från statliga myndigheter för vidareutnyttjande. Uppdraget går över till den nya myndigheten, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), från och med den 1 september 2018. I dag har Riksarkivet lämnat sin slutrapport över regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande till regeringen.

Inom ramen för regeringsuppdraget har Riksarkivet bland annat tagit fram en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS), ökat mängden data i nationella dataportalen samt tagit fram centrala rekommendationer i samarbete med Lantmäteriet.

Riksarkivarie Karin Åström Iko kommenterar:

– Vi ser att kunskaps- och mognadsnivån hos myndigheter inom öppna data-området har ökat. Bland annat placerar sig Sverige bättre i en kartläggning som EU-kommissionen gjort. Det är glädjande, eftersom vi måste se till att så mycket som möjligt av den information som finns i arkiven ska kunna användas av så många som möjligt.

– Riksarkivet kommer att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för tillgängliggörande och en bred användning av samhällets information.

Riksarkivet presenterar i sin slutrapport flera förslag för hur arbetet kan tas vidare.

Nationella portalen bör utvecklas och bygga på standardiserade format

Nationella portalen för öppna data (oppnadata.se) bör utvecklas som en del i den digitala infrastrukturen. Det bör ske i kontinuerlig samverkan med myndigheter och användare.

Nationella dataportalen bör även fortsättningsvis bygga på standardiserade format, såsom ”CKAN” och den nya svenska anpassningen till DCAT-AP och i så stor mån som möjligt implementera övriga formella standarder och standardiserade format inom området.

Ett gemensamt verktyg bör utvecklas

Kravet på ett gemensamt format (DCAT-AP) för publicering i nationella dataportalen utgör ett hinder för myndigheter. Detta hinder bör kunna överbryggas med ett gemensamt skalbart och kostnadsfritt verktyg som förslagsvis utvecklas och förvaltas av den DIGG. Riksarkivet föreslår också att den nya myndigheten ger support till alla olika typer av användare.

Riksarkivet föreslår att ett gemensamt skalbart och kostnadsfritt verktyg på exempelvis Github tillgängliggörs med öppen källkod. Det skulle även kunna leda till en transparent och behovsstyrd vidareutveckling som även skulle involvera andra aktörer och öppna data-nätverk, ”communities”.

Nya myndigheten bör förvalta och vidareutveckla DCAT-AP

Riksarkivet föreslår att DCAT-AP-specifikationen, med rekommendationen kring användning av denna, förvaltas och vidareutvecklas av DIGG. Särskild hänsyn bör tas till anpassning enligt kraven i svensk lagstiftning, genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen), och samtidigt även versionsuppdateringar av DCAT-AP på europeisk nivå, DCAT på internationell nivå, samt övrigt standardiseringsarbete kring öppna data-standarder, format och specifikationer. Hänsyn behöver också tas till eventuella ändringar i PSI-direktivet respektive svensk lagstiftning.

Riksarkivet föreslår även att DIGG undersöker möjligheten att vidareutveckla funktionalitet för stöd till enskilda med att hitta offentliga data för vidareutnyttjande med stöd av EU-kommissionens PSI-Monitor.

Läs slutrapport för regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.

Inom ramen för regeringsuppdraget har Riksarkivet bland annat:

 • …tagit fram en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS). Den svenska kvalitetssäkrade och översatta DCAT-AP-metadataspecifikationen är tänkt att användas i nationella dataportalen oppnadata.se för att koppla samman PSI-förteckningar med publicerade datamängder i syfte att göra det lätt att både publicera och använda data i Sveriges nationella dataportal. Metadataspecifikationen kopplar samman PSI-förteckningar med de publicerade datamängderna.
 • …möjliggjort att mängden data har ökat i nationella dataportalen. I september 2016  fanns 280 datamängder i portalen och i maj 2018 har datamängderna blivit 1428 till antalet. Särskilt två specifika satsningar har bidragit till ökningen; inom tävlingen Hack for Sweden erbjöds deltagande myndigheter support att publicera metadata i nationella portalen – och genom en särskild satsning av ”skördning av data” hos befintliga dataportaler  ökade mängderna.
 • …bedrivit kommunikationssatsningar riktade till specifikt utsedda personer med ansvar för öppna data.
  Det har bland annat skett genom utbildnings-/nyhetsbrev och en Steg för steg guide för myndigheter. Kunskaps- och mognadsnivån inom öppna data-området hos myndigheter har ökat. Sverige placerar sig också bättre i dag än 2016 visar en kartläggning genomförd på EU-kommissionens uppdrag. Sverige har klättrat upp till nivån s.k. ”Fast Trackers”, vilken visar ”Ökad mognadsgrad kring öppna data och PSI-förteckningar”.
 • …tagit fram två centrala rekommendationer i samverkan med Lantmäteriet.
  En rekommendation handlar om så kallade beständiga identifierare som stödjer långsiktighet och beständighet av de datamängderna som publiceras, och en rekommendation avser rättighetsmärkningar av datamängder.
 • …lanserat en ny version av den nationella dataportalen. I den nya versionen finns all tidigare information samlad, t.ex. datakatalog, vägledning, blogg och goda exempel.

 

Dokument för nedladdning

Bilaga 1 – Delrapport Riksarkivet 170908

Bilaga 2 – Regeringsuppdrag till Riksarkivet

Bilaga 3 – Projektdirektiv

Bilaga 4 – Projektplan

Bilaga 5 – Riksarkivets förstudie om PSI-förteckningar

Bilaga 6 – Kartläggning av användarbehov

Bilaga 7 – Utvecklingsplan över webbplatserna

Bilaga – 8 DCAT-AP1.1 Svensk rekommendation

Mer om rekommendationen och den svenska anpassningen av DCAT-AP

By | Uncategorized

Regeringsuppdraget som Riksarkivet arbetar med har som centralt mål att få myndigheter att publicera mer öppna data på den nationella portalen oppnadata.se. Det är en central del i Riksarkivets uppdrag och själva kärnan i  arbetet. Framtagande av robusta förutsättningar för detta är det som Riksarkivet arbetar allra mest med under uppdragets gång.

Specifikt har det för Riksarkivet handlat om att ta fram en hållbar teknisk ”specifikation” som långsiktigt ska koppla samman förteckningar över data med publicerade datamängder i syfte att göra det lätt att både publicera och använda data i Sverige. En sådan lösning har saknats vilket gjort det omöjligt att nå uppdragets mål.

Den 20 juni publicerade Riksarkivet resultatet av ett samarbete mellan Swedish Standards Institute (SIS) och Riksarkivet; en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP. Anpassningen av DCAT-AP är tänkt att användas för att ge en översikt över data för vidareutnyttjande och samordna publiceringen av PSI-förteckningar och öppna data. Genom DCAT-AP kan de PSI-förteckningar som myndigheter ska publicera enligt lagstiftningen (PSI-lagen) enkelt kopplas samman med publicerade datamängder i den nationella dataportalen oppnadata.se.

Följande tillägg har lagts till i den nationella anpassningen:

Publiceringen av PSI-förteckningar i dataportalen genom den svenska DCAT-AP anpassningen kommer att innebära att funktionaliteten i portalen kommer att behöva utökas till att visa alla datamängder för vidareutnyttjande, även sådana som omfattas av villkor, som exempelvis avgifter. Det innebär samtidigt att portalens nuvarande namn, ”öppnadata.se”, bör ses över när möjligheten att visa PSI-förteckningar implementeras i portalen.

Med anledning av införandet av PSI-förteckningar och även den tidigare otydligheten kring vidareutnyttjandet av datamängderna som presenteras i portalen kommer det i den nya anpassningen också att bli obligatoriskt att ange datamängdernas ”rättighetsklargörande”, d v s det kommer att krävas ett utlåtande om rättigheter för olika distributioner av datamängder. Detta kan exempelvis vara en länk till en klargörande text som myndigheten som förvaltar data för vidareutnyttjande kan hänvisa till. Det önskvärda är att det även finns en maskinläsbar rättighetsmärkning/licens kopplad till enskilda datamängder för vidareutnyttjande.

Idag förekommer sådana öppna licenser för endast ca 44% av datamängderna i portalen. Många myndigheter tillhandahåller handlingar som vanligtvis kan vidareutnyttjas, men där man ännu inte har beslutat kring sådana rättighetsmärkningar/licenser, så detta har inte gjorts till ett obligatoriskt krav utan en rekommendation. Det innebär att om licenserna eller rättighetsmärkningar finns så ska de anges. Om det finns avgifter kopplade till distributionen av datamängder ska även dessa framgå.

Ambitionen är att detta ska underlätta användningen. För de datamängder som redan är licensierade som öppna behöver man se över möjligheterna att vid publiceringen i dataportalen skapa automatiska verifieringar av rättighetsmärkningar, där tydliga sådana redan förekommer i form av maskinläsbara licenser.

De förändringar som gjorts i den svenska anpassningen av DCAT-AP, i enlighet med kraven i PSI-lagen, gäller egenskaper för klasserna Datakatalog, Datamängd och Distribution, och är följande:

  1. Datakatalog: Kontaktuppgift (dcat:contactPoint) har lagts till och är obligatoriskt att ange.
  2. Datakatalog: Referenskod enligt arkivredovisning (dcat:identifier) har lagts till och är rekommenderad att ange.
  3. Datakatalog: Datum för upprättande (dct:issued) är obligatorisk att ange istället för rekommenderad.
  4. Datakatalog: Rättighetsmärkning/Licens (dct:licence) är obligatoriskt att ange istället för rekommenderad.
  5. Datamängd: Datum för upprättande (dct:issued) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  6. Datamängd: Senaste uppdatering (dct:modified) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  7. Datamängd: Åtkomsträttigheter (dct:accessRights) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  8. Datamängd: Språk (dct:language) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  9. Distribution: Uppgift om eventuella avgifter (gr:hasPriceSpecification) har lagts till och är rekommenderad att ange.
  10. Distribution: Rättighetsklargöranden (dct:rights) är obligatorisk att ange istället för valfri.

Bidra till mer öppna data i den nationella dataportalen: hackathon den 1-2 februari

By | Uncategorized

Är du utvecklare och brinner för öppna data? Vill du bidra till att mer öppna data syns i den nationella dataportalen oppnadata.se? Anmäl dig till hackathon på Riksarkivet den 1-2 februari!

Riksarkivet anordnar tillsammans med Hack for Sweden och Arbetsförmedlingen ett hackathon med syftet att öka antalet öppna data i den nationella dataportalen. Idag utvecklas allt fler applikationer och tjänster med hjälp av öppna data. Riksarkivet förvaltar den nationella dataportalen oppnadata.se där man får överblick över data som finns tillgänglig för användning från offentlig sektor. Riksarkivet har publicerat en ny version av dataportalen där man även t ex kan lämna önskemål om data man vill se i portalen.

Välkommen till hackaton på Riksarkivet den 1-2 februari för att ta fram metadataspecifikationen DCAT-AP. Bild: Science Hack Day San Francisco, Mitch Altman CC BY-SA

Verktyg för att ta  fram metadataspecifikationen DCAT-AP

Program Hackaton 1-2 februari

För att olika öppna datamängder i stora volymer ska kunna presenteras i nationella dataportalen på ett samordnat sätt används idag ett gemensamt format, DCAT-AP. Det finns flera stödjande verktyg för att arbeta med detta format som alla har öppen källkod. Riksarkivet bjuder in intresserade systemutvecklare, programmerare och andra som på olika sätt arbetar med tekniska lösningar och applikationer att bidra med sina kunskaper för att anpassa verktyg för DCAT-AP och förbättra möjligheterna för publicerare att visa ännu fler öppna data i dataportalen.

Hacket inleds med en presentation av den svenska anpassningen av DCAT-AP. Därefter startar själva hacket för att anpassa befintliga verktyg till arbetet med DCAT-AP och den nationella portalen. Hacket fortsätter under dag två. Därefter testar vi tillsammans hur verktygen fungerar.

Den svenska anpassningen av DCAT-AP
Datamängderna i portalen visas på ett gemensamt sätt enligt metadataspecifikationen DCAT-AP. SIS (Swedish Standards Institute) genomför på Riksarkivets uppdrag en översättning och kvalitetssäkring av den nationella anpassningen av DCAT-AP. Med grunden i Riksarkivets arbete med PSI-förteckningar kommer den svenska anpassningen av DCAT-AP att kunna stödja visning av både myndigheters PSI-förteckningar och datamängder i den nationella dataportalen.

Anmälan till: vidareutnyttjande@riksarkivet.se senast den 25 januari.
Uppge namn, organisation och eventuella behov av specialkost. Begränsat antal platser. Först till kvarn.

Open data and usability: publishing data for re-use in Sweden

By | Uncategorized

Mountaineers climbing in snow, Mount Olympus. 1913. University of Washington. Inga kända copyright-restriktioner.

A targeted effort for publishing data from Swedish state authorities for re-use is ongoing in Sweden. Swedish National Archives is promoting the work as a part of an assignment from the Swedish government.

The National Archives in Sweden has been assigned by the government to promote the efforts of the state authorities to create access to digital information and open data. According to the assignment, the National Archives will collect and publish lists about the available Public Sector Information (PSI) from government authorities, encourage state authorities to publish open data according to common guidelines, and also manage and develop the national open data portal oppnadata.se, as well as a web tutorial vidareutnyttjande.se. Another part of the task is to provide support for individuals to find data in the state administration and assist them in contacts with the relevant authority.

During the spring, the National Archives has worked to lay the foundations for a more efficient publication of PSI lists and open data sets. The next step involves adapting the specifications to enable a coordinated publishing of PSI-lists and data for reuse, as this is not yet established in Sweden.

Common specifications, guidelines and having one portal as a single access point are essential for making digital information searchable at a national level, findable and as usable and reusable as possible. As part of the assignement, the National Archives has conducted a pre-study on collecting and publishing PSI-lists, which concluded that there is a need for coordination of the publishing of PSI lists and open data sets and that this can be done in the national data portal through a national adaptation of the metadata format DCAT-AP. In order for lists to be collected and published in the data portal oppnadata.se, there is a need for guidance on how to create and publish PSI lists, as well as coordinating the publishing of datasets for reuse.

The result of this study has been the basis for the National Archives’s ongoing work on establishing the national adaptation of the metadata format DCAT-AP and the development of the data portal to display both lists and datasets.

The National Archives is currently working on providing guidance on how to publish PSI lists and datasets for reuse. This work is expected to be completed during the second half of 2018.

Part of our work is also to motivate and support authorities to increase the usability of their information and to publish metadata in the national data portal. The assignment is both about enhancing awareness and promoting work on how to publish data for reuse with guidelines and recommendations, combined with supportive technical solutions. Among other things, there is currently a digital step-by-step guide, newsletters, seminars and workshops.

At the same time, the Swedish National Archives works with adapting the national data portal by merging the data portal with the web tutorial. The National Archives has also started work on harvesting other Swedish data portals into national data portals, and recommendations on licensing and on use of persistent identifiers. In December 2017 a new user-adapted version of the Swedish data portal will be released.

The work with developing the websites (data portal and tutorial) showed that the data available for re-use is currently available to some extent at the authorities’ websites or at specific external services, but not always through the national data portal oppdatata.se, which indicates an increased need for coordination, standardization through common specifications and the harvesting of metadata from the authorities’ websites, in order to create a single acces point for users, as well as the ability to interact.

The National Archives survey of user needs showed, among other things, that authorities have a relatively good basic knowledge and understanding of data for re-use. However, in-depth information is required about how to for example create a PSI list and publish information on the national data portal.

Regarding the common needs from both authorities that publish data for reuse and from users of open data, results of the survey showed a need for coordinated support through guidance and courses (regarding publication and use), common standards and formats, examples of reuse of data, as well as a need for more interaction and communication.

In the report from the National Archives to the governement published in September 2017, there was a proposal for long-term responsibility for the coordination of government agencies’ efforts to make data available for re-use, with the task of continuously supporting government agencies in the work of open data and PSI issues, and supporting data users from the government administration. Also there was a proposal on the responsibility for the long-term operation, management and further development of the national data portal opendatata.se, including the PSI list collection and open data guidance.

Sanja Halling

EU-länders mognad inom öppna data kartlagd

By | Uncategorized


Sverige har klättrat i rankning av öppna data-arbetet inom Europa. Förra året återfanns Sverige bland kategorin ”Followers”. Bild: European Dataportal.

Ett målinriktat arbete för att myndigheter ska publicera data att vidareutnyttja sker på Riksarkivet på uppdrag av regeringen. Sverige placerar sig bättre än tidigare när det gäller öppna data visar en kartläggning över EU-ländernas öppna data-arbete gjord på EU-kommissionens uppdrag. Sverige har i år klättrat upp till ”Fast Trackers” kategorin.

EU-kommissionens låter varje år kartlägga EU-ländernas mognad inom öppna data. Sverige har klättrat i rankning sedan förra året. EU-kommissionens kartläggning presenteras utifrån olika kluster ”Beginners, Followers, Fast Trackers and Trend Setters”. I förra årets mätning återfanns Sverige bland ”Followers” och i årets mätning har Sverige klättrat upp till ”Fast Trackers” kategorin. Sverige har fått bra resultat inom området Economic Impact som avser samhällspåverkan, tillväxt och innovation. Andra saker som Sverige gör bra enligt kartläggningen är att antal dataset i nationella dataportalen oppnadata.se ökar.

Riksarkivet har tagit fasta på EU-kommissionens rekommendationer sedan förra året och har under året bland annat vidareutvecklat den nationella dataportalen, publicerat en steg för steg-guide för myndigheter, samverkat och hållit workshops med myndigheter. Just nu arbetar Riksarkivet med att låta skörda övriga svenska dataportaler till nationella dataportalen. I december släpps en ny användaranpassad version av svenska dataportalen.

– Det händer mycket inom området. Myndigheter överlag är intresserade och de som inte börjat arbetet med öppna data är sugna på att komma igång. Det är väldigt roligt, säger Sanja Halling, projektledare på Riksarkivet.

Det är Riksarkivet som på uppdrag av regeringen vägleder svenska myndigheter i arbetet med att publicera data för vidareutnyttjande där öppna data ingår. Riksarkivet förvaltar även Sveriges öppna data-portal oppnadata.se. Det handlar om data från alla sektorer i samhället t ex geografi, meterologi, ekonomi, trafik, statistik, turism, skog, kulturarv m.m. Myndigheter ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och producerar dagligen stora mängder data, säger Sanja Halling.

Öppna data avser digital information som kan användas och återanvändas på olika sätt. En ökad tillgång till öppna data från offentlig sektor skapar möjligheter till datadriven innovation, bland annat genom att nya innovativa tjänster tas fram, där appar är ett exempel.

Läs hela rapporten Open Data Maturity in Europe 2017