>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Fem snabba frågor till Kristine Ulander…

By | Uncategorized

…strateg med fokus på öppna data på DIGG:s enhet för utveckling och främjande.

Du åker under måndagen till Luxemburg – varför då?

– Under två dagar ska jag delta på möten som är relaterade till öppna data och PSI (Public Sector Information). EU har beslutat sig för att omarbeta PSI-direktivet, som är det direktiv som reglerar hur myndigheter ska tillgängliggöra sina offentliga data för att bidra till ökad öppenhet, ökad innovationsförmåga och bättre service. Själva beslutet på omarbetningen togs innan sommaren och nu har alla medlemsländer i EU två år på sig att införa direktivet.

Vilka möten ska du vara med på?

–  Jag åker ned för två möten hos EU-kommissionen. Det ena är ett möte med en expertgrupp kring öppna data och PSI. Gruppen lyder under EU-kommissionen och vi träffas ungefär en gång per halvår i Luxemburg. Det andra mötet är ett möte med en kommitté där vi kommer att diskutera särskilt värdefulla datamängder som kommer att bli tvingande öppna och avgiftsfria för alla medlemsländer. Just nu pågår en process för att specificera och komma överens om vilka datamängder som kommer inkluderas. För Sveriges del så har DIGG uppgiften att främja arbetet med öppna data, medan Lantmäteriet arbetar med regeringsuppdraget som gäller dessa särskilt värdefulla datamängder.

Det ryktas även om ett nytt nordeuropeiskt samarbete – berätta!

– Vi kommer att etablera ett nordisk-baltiskt samarbete kring öppna data och PSI och på tisdag kväll kommer vi för första gången att träffas. Som jag förstår det handlar det främst om kunskapsutbyte, vilket är mycket välkommet från mitt perspektiv. Det återstår att se vad det faktiskt kommer för konkret ut av mötet och hur fortsättningen ser ut.

Vad hoppas du få ut av besöket i Luxemburg?

– Främst handlar det om att få information från EU-kommissionen om hur det går med arbetet och hur långt man har kommit i processen. Från vårt håll så kommer vi att ge en uppdatering kring vilka satsningar och större projekt som just nu pågår inom öppna data och PSI i Sverige. På mötet med expertgruppen brukar vi genomföra en så kallad ”Tour de Table” där varje land ger en uppdatering, det är också alltid intressant att höra hur andra länder arbetar.

Vilka representerar Sverige förutom du?

– Jag reser med en person från Infrastrukturdepartementet, som också är den person som för Sveriges del sitter med i öppna data-kommittén för de värdefulla datamängderna. Representanterna i denna kommitté har den formella rätten att rösta för Sveriges räkning när det gäller de värdefulla datamängderna. Inga omröstningar kommer att ske den här gången däremot eftersom det kommer vara en längre process.

Luxemburg. Foto: Josefine Granding Larsson (CC BY-NC-ND 2.0)

Tips på öppna datakällor inför Hack for Sweden

By | Uncategorized

Hack for Sweden samlar hundratals personer som vill göra världen lite bättre – med hjälp av öppna data. Tävlingskategorierna i årets upplaga är miljö, trafik, näringsliv, hälsa, arbetsmarknad samt utbildning och forskning. I detta inlägg ger vi tips på några datakällor och publicister som vi tror är värda att ta en extra titt på, särskilt för den som är deltagare i Hack for Sweden. Vi har medvetet inte kategoriserat tipsen då vi tror att många datamängder skulle kunna nyttjas inom flera olika utmaningar på Hack for Sweden. Har du själv fler tips – kontakta oss så uppdaterar vi listan!

öppnadata.se är öppna data samlat under ett 15-tal olika kategorier. Det går även att söka datamängder genom titlar, teman och nyckelord, eller filtrera på den organisation som tillhandahåller en viss datamängd.

Badvattenkvalitet från Havs- och vattenmyndigheten, Väder- och klimatdata från SMHI

Skogsdata från Skogsstyrelsen, Natur-och miljödata från Naturvårdsverket t.ex Miljödataportalen, Art-, vatten-, och skogsdata från SLU. Grundvatten från SGU. Sveriges Miljömål på http://sverigesmiljomal.se/

 

Geodata på den nationella geodataportalen

Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) har många öppna datamängder att via oppnadata.se, samt tillhandahåller Krisinformation öppet API , samt Polisens aktuella händelser.

Kollektivtrafikdata från Trafiklab, Resvanor från Trafikanalys, Trafikdata från Trafikverket, Vägdata från Nationell vägdatabas

Koladanyckeltal – nyckeltal för kommuner och regioner

Sjukvårdskvalitet och vårdindikatorer från Socialstyrelsen

Utlysningsdata från Vinnova

Jobtechdev från Arbetsförmedlingen

Skolenhetsregistret ,  Statistikdatabasen inkl Yrkesregister och matchingstjänst från SCB.

Konkursstatistik från Tillväxtanalys

Ytterligare inspiration på öppna data och alternativa datakällor finns bl.a. här på Sveriges challengeportal , som t.ex datakällor från den avslutade challenge kring Mobility

Testdata: Skatteverket har testdata för personnummer (testsamordningsnummer)

Hälsostatistik från OECD

Öppna data – hur börjar man?

By | Uncategorized

Den 14 mars arrangerade Hack for Sweden tillsammans med DIGG en heldagsutbildning inom öppna data för partners. Åtta partners från offentlig sektor deltog, däribland Socialstyrelsen, Konsumentverket, Svenska Insitutet, Vetenskapsrådet, Riksarkivet, DIGG, Arbetsförmedlingen och SCB. På plats fick deltagarna lära sig mer om öppna data, hur man som myndighet kan börja arbeta för att tillgängliggöra information samt avslutningsvis testa att arbeta praktiskt med att publicera ett dataset.

Vi diskuterade bland annat hur digitala tjänster och information på en extern webbsida inte är tillgängliggjord som öppna data. Anledningen är att för att det ska räknas som ”öppna data” räcker det inte att den är avgiftsfri och öppen att utforska, den ska nämligen vara möjlig för andra att vidareutnyttja. Det innebär att andra aktörer ska kunna bygga nya tillämpningar, genom t.ex andra kanaler eller sammanhang, och för en potentiellt annan användning än vad som ursprungligen tänkts. Genom att öppna upp för andras innovationskraft bidrar ni till ett förbättrat innovationsklimat, samt för att andra inom och utanför er organisation att arbeta smartare och mer effektivt.

För att börja arbeta med att publicera öppna data kan ett bra första steg därför vara att snegla in på den egna webben och de egna digitala tjänsterna. Där är det nämligen vanligt att hitta information och tjänster som ni gärna vill nå ut med och som ni vill ska komma till användning. Undersök om det är möjligt att tillgängliggöra den underliggande informationen / API´erna som ni själva byggt tjänsten på. 

Sist men inte minst – den data som ni tillgängliggör som öppna data, se till att den blir sökbar här via den nationella portalen för öppna data, www.oppnadata.se. Hur ska man annars som medborgare och innovatör veta att det finns bra råmaterial att arbeta på?

Läs mer om Hack for Sweden och hur er organisation kan engagera er:  www.hackforsweden.se

Högt engagemang hos deltagarna

 

DIGG är stolt partner till Hack for Sweden!

By | Uncategorized

Det som 2014 startade som ett hackathon arrangerat av ett antal myndigheter, har nu har vuxit till en rörelse för medborgardriven innovation som är närvarande årets alla dagar, ett Hack for Sweden 365.

Ett av delmålen i regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. Öppen innovation handlar om att den bästa kompetensen eller de bästa idéerna inte finns inom den egna organisationen. Öppna data är ett sätt att öppna upp innovationsprocessen och göra externa lösningar möjliga. Genom att fler datakällor görs tillgängliga ges externa aktörer såsom allmänheten, hackers, forskare, entreprenörer, företag och ideella organisationer möjlighet att skapa innovationer.

För att Hack for Sweden ska kunna skapa maximal samhällsnytta genom innovativa digitala lösningar baserade på öppna data har Hack for Sweden blivit en mötesplats för både den offentliga och den privata sektorn, idéburna organisationer och akademin. Ingen av dessa kommer på egen hand lösa Sveriges utmaningar avseende digital innovation, utan det är något de båda sektorerna behöver samverka för att åstadkomma.

För att uppmuntra och stimulera fler myndigheter och organisationer att dela med sig av sina öppna data har Hack for Sweden startat upp en community för de partners som är med i Hack for Sweden. Syftet är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, en plattform för att lära av varandra och även ge möjligheten att mötas och få stöd av Hack for Sweden att både paketera och publicera sina öppna data på ett bra och funktionellt sätt.

Intresserad av att engagera er i Hack for Sweden som partner och/eller som deltagande team?

Läs mer på: https://hackforsweden.se/

Nätverksträff inom öppna data

By | Uncategorized

Den 6 dec bjöd startade vi upp arbetet med att etablera ett nätverk och samverkansgrupp inom öppna data. Syftet och målsättningen med nätverksträffen är att förutsättningslöst mötas och utbyta erfarenheter med personer som på olika sätt arbetar med datadriven innovation genom öppna data.

Vi lånade Internetstiftelsen lokaler Goto10 och intresset för nätverket var stort.  Vi fick möjlighet att välkomna deltagare från olika aktörer inom offentlig sektor tillsammans med andra aktörer som arbetar med öppna data-frågor.

Förutom många givande diskussioner så berättade Kristine Ulander om DIGG´s verksamhet och vårt arbete mer öppna data, Magnus Enzell från Finansdepartementet berättade om den övergripande strategin och Mikael Österlund berättade om de regeringsuppdrag som DIGG är samordnande för. Dessa regeringsuppdrag handlar om grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte – områden som på olika sätt tangerar till öppna data – tillgängliggörande av information. Därutöver fick vi möjlighet att lyssna in på olika inspel av Västra Götalandsregionen, Stockholmsregionen och Institutet för Språk och Folkminnen.

Vi ser att formerna för samverkan kommer att gradvis formas efter de behov som finns, och det känns lovande med denna start!

Tack alla ni som deltog och bidrog!

(Betydligt mer uppsluppen stämning än vad bilden visar..  )