Besök från Nederländska ministeriet för ekonomi

By | Uncategorized

Den 20 juni kom en delegation från Nederländska ministeriet för ekonomi och besökte Riksarkivet. De ville veta mer om hur Sverige arbetar med öppna data och Sveriges nationella dataportal.

En delegation från Nederländska ministeriet för ekonomi besökte Riksarkivet den 20 juni. En av dem som besökte Riksarkivet arbetar med den holländska öppna dataportalen. Gruppen från Holland ville veta hur Sverige arbetar med öppna data och med Sveriges nationella dataportal, oppnadata.se, vilket Riksarkivet berättade om. Det var ett mycket givande möte.

Riksarkivet har lämnat slutrapport över regeringsuppdraget kring öppna data till regeringen

By | Uncategorized

Riksarkivet har sedan den 1 juli 2016 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information om öppna data från statliga myndigheter för vidareutnyttjande. Uppdraget går över till den nya myndigheten, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), från och med den 1 september 2018. I dag har Riksarkivet lämnat sin slutrapport över regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande till regeringen.

Inom ramen för regeringsuppdraget har Riksarkivet bland annat tagit fram en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS), ökat mängden data i nationella dataportalen samt tagit fram centrala rekommendationer i samarbete med Lantmäteriet.

Riksarkivarie Karin Åström Iko kommenterar:

– Vi ser att kunskaps- och mognadsnivån hos myndigheter inom öppna data-området har ökat. Bland annat placerar sig Sverige bättre i en kartläggning som EU-kommissionen gjort. Det är glädjande, eftersom vi måste se till att så mycket som möjligt av den information som finns i arkiven ska kunna användas av så många som möjligt.

– Riksarkivet kommer att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för tillgängliggörande och en bred användning av samhällets information.

Riksarkivet presenterar i sin slutrapport flera förslag för hur arbetet kan tas vidare.

Nationella portalen bör utvecklas och bygga på standardiserade format

Nationella portalen för öppna data (oppnadata.se) bör utvecklas som en del i den digitala infrastrukturen. Det bör ske i kontinuerlig samverkan med myndigheter och användare.

Nationella dataportalen bör även fortsättningsvis bygga på standardiserade format, såsom ”CKAN” och den nya svenska anpassningen till DCAT-AP och i så stor mån som möjligt implementera övriga formella standarder och standardiserade format inom området.

Ett gemensamt verktyg bör utvecklas

Kravet på ett gemensamt format (DCAT-AP) för publicering i nationella dataportalen utgör ett hinder för myndigheter. Detta hinder bör kunna överbryggas med ett gemensamt skalbart och kostnadsfritt verktyg som förslagsvis utvecklas och förvaltas av den DIGG. Riksarkivet föreslår också att den nya myndigheten ger support till alla olika typer av användare.

Riksarkivet föreslår att ett gemensamt skalbart och kostnadsfritt verktyg på exempelvis Github tillgängliggörs med öppen källkod. Det skulle även kunna leda till en transparent och behovsstyrd vidareutveckling som även skulle involvera andra aktörer och öppna data-nätverk, ”communities”.

Nya myndigheten bör förvalta och vidareutveckla DCAT-AP

Riksarkivet föreslår att DCAT-AP-specifikationen, med rekommendationen kring användning av denna, förvaltas och vidareutvecklas av DIGG. Särskild hänsyn bör tas till anpassning enligt kraven i svensk lagstiftning, genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen), och samtidigt även versionsuppdateringar av DCAT-AP på europeisk nivå, DCAT på internationell nivå, samt övrigt standardiseringsarbete kring öppna data-standarder, format och specifikationer. Hänsyn behöver också tas till eventuella ändringar i PSI-direktivet respektive svensk lagstiftning.

Riksarkivet föreslår även att DIGG undersöker möjligheten att vidareutveckla funktionalitet för stöd till enskilda med att hitta offentliga data för vidareutnyttjande med stöd av EU-kommissionens PSI-Monitor.

Läs slutrapport för regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.

Inom ramen för regeringsuppdraget har Riksarkivet bland annat:

 • …tagit fram en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS). Den svenska kvalitetssäkrade och översatta DCAT-AP-metadataspecifikationen är tänkt att användas i nationella dataportalen oppnadata.se för att koppla samman PSI-förteckningar med publicerade datamängder i syfte att göra det lätt att både publicera och använda data i Sveriges nationella dataportal. Metadataspecifikationen kopplar samman PSI-förteckningar med de publicerade datamängderna.
 • …möjliggjort att mängden data har ökat i nationella dataportalen. I september 2016  fanns 280 datamängder i portalen och i maj 2018 har datamängderna blivit 1428 till antalet. Särskilt två specifika satsningar har bidragit till ökningen; inom tävlingen Hack for Sweden erbjöds deltagande myndigheter support att publicera metadata i nationella portalen – och genom en särskild satsning av ”skördning av data” hos befintliga dataportaler  ökade mängderna.
 • …bedrivit kommunikationssatsningar riktade till specifikt utsedda personer med ansvar för öppna data.
  Det har bland annat skett genom utbildnings-/nyhetsbrev och en Steg för steg guide för myndigheter. Kunskaps- och mognadsnivån inom öppna data-området hos myndigheter har ökat. Sverige placerar sig också bättre i dag än 2016 visar en kartläggning genomförd på EU-kommissionens uppdrag. Sverige har klättrat upp till nivån s.k. ”Fast Trackers”, vilken visar ”Ökad mognadsgrad kring öppna data och PSI-förteckningar”.
 • …tagit fram två centrala rekommendationer i samverkan med Lantmäteriet.
  En rekommendation handlar om så kallade beständiga identifierare som stödjer långsiktighet och beständighet av de datamängderna som publiceras, och en rekommendation avser rättighetsmärkningar av datamängder.
 • …lanserat en ny version av den nationella dataportalen. I den nya versionen finns all tidigare information samlad, t.ex. datakatalog, vägledning, blogg och goda exempel.

 

Dokument för nedladdning

Bilaga 1 – Delrapport Riksarkivet 170908

Bilaga 2 – Regeringsuppdrag till Riksarkivet

Bilaga 3 – Projektdirektiv

Bilaga 4 – Projektplan

Bilaga 5 – Riksarkivets förstudie om PSI-förteckningar

Bilaga 6 – Kartläggning av användarbehov

Bilaga 7 – Utvecklingsplan över webbplatserna

Bilaga – 8 DCAT-AP1.1 Svensk rekommendation

Mer om rekommendationen och den svenska anpassningen av DCAT-AP

By | Uncategorized

Regeringsuppdraget som Riksarkivet arbetar med har som centralt mål att få myndigheter att publicera mer öppna data på den nationella portalen oppnadata.se. Det är en central del i Riksarkivets uppdrag och själva kärnan i  arbetet. Framtagande av robusta förutsättningar för detta är det som Riksarkivet arbetar allra mest med under uppdragets gång.

Specifikt har det för Riksarkivet handlat om att ta fram en hållbar teknisk ”specifikation” som långsiktigt ska koppla samman förteckningar över data med publicerade datamängder i syfte att göra det lätt att både publicera och använda data i Sverige. En sådan lösning har saknats vilket gjort det omöjligt att nå uppdragets mål.

Den 20 juni publicerade Riksarkivet resultatet av ett samarbete mellan Swedish Standards Institute (SIS) och Riksarkivet; en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP. Anpassningen av DCAT-AP är tänkt att användas för att ge en översikt över data för vidareutnyttjande och samordna publiceringen av PSI-förteckningar och öppna data. Genom DCAT-AP kan de PSI-förteckningar som myndigheter ska publicera enligt lagstiftningen (PSI-lagen) enkelt kopplas samman med publicerade datamängder i den nationella dataportalen oppnadata.se.

Följande tillägg har lagts till i den nationella anpassningen:

Publiceringen av PSI-förteckningar i dataportalen genom den svenska DCAT-AP anpassningen kommer att innebära att funktionaliteten i portalen kommer att behöva utökas till att visa alla datamängder för vidareutnyttjande, även sådana som omfattas av villkor, som exempelvis avgifter. Det innebär samtidigt att portalens nuvarande namn, ”öppnadata.se”, bör ses över när möjligheten att visa PSI-förteckningar implementeras i portalen.

Med anledning av införandet av PSI-förteckningar och även den tidigare otydligheten kring vidareutnyttjandet av datamängderna som presenteras i portalen kommer det i den nya anpassningen också att bli obligatoriskt att ange datamängdernas ”rättighetsklargörande”, d v s det kommer att krävas ett utlåtande om rättigheter för olika distributioner av datamängder. Detta kan exempelvis vara en länk till en klargörande text som myndigheten som förvaltar data för vidareutnyttjande kan hänvisa till. Det önskvärda är att det även finns en maskinläsbar rättighetsmärkning/licens kopplad till enskilda datamängder för vidareutnyttjande.

Idag förekommer sådana öppna licenser för endast ca 44% av datamängderna i portalen. Många myndigheter tillhandahåller handlingar som vanligtvis kan vidareutnyttjas, men där man ännu inte har beslutat kring sådana rättighetsmärkningar/licenser, så detta har inte gjorts till ett obligatoriskt krav utan en rekommendation. Det innebär att om licenserna eller rättighetsmärkningar finns så ska de anges. Om det finns avgifter kopplade till distributionen av datamängder ska även dessa framgå.

Ambitionen är att detta ska underlätta användningen. För de datamängder som redan är licensierade som öppna behöver man se över möjligheterna att vid publiceringen i dataportalen skapa automatiska verifieringar av rättighetsmärkningar, där tydliga sådana redan förekommer i form av maskinläsbara licenser.

De förändringar som gjorts i den svenska anpassningen av DCAT-AP, i enlighet med kraven i PSI-lagen, gäller egenskaper för klasserna Datakatalog, Datamängd och Distribution, och är följande:

  1. Datakatalog: Kontaktuppgift (dcat:contactPoint) har lagts till och är obligatoriskt att ange.
  2. Datakatalog: Referenskod enligt arkivredovisning (dcat:identifier) har lagts till och är rekommenderad att ange.
  3. Datakatalog: Datum för upprättande (dct:issued) är obligatorisk att ange istället för rekommenderad.
  4. Datakatalog: Rättighetsmärkning/Licens (dct:licence) är obligatoriskt att ange istället för rekommenderad.
  5. Datamängd: Datum för upprättande (dct:issued) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  6. Datamängd: Senaste uppdatering (dct:modified) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  7. Datamängd: Åtkomsträttigheter (dct:accessRights) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  8. Datamängd: Språk (dct:language) är rekommenderad att ange istället för valfri.
  9. Distribution: Uppgift om eventuella avgifter (gr:hasPriceSpecification) har lagts till och är rekommenderad att ange.
  10. Distribution: Rättighetsklargöranden (dct:rights) är obligatorisk att ange istället för valfri.