Category

Uncategorized

Nätverksträff inom öppna data

By | Uncategorized

Den 6 dec bjöd startade vi upp arbetet med att etablera ett nätverk och samverkansgrupp inom öppna data. Syftet och målsättningen med nätverksträffen är att förutsättningslöst mötas och utbyta erfarenheter med personer som på olika sätt arbetar med datadriven innovation genom öppna data.

Vi lånade Internetstiftelsen lokaler Goto10 och intresset för nätverket var stort.  Vi fick möjlighet att välkomna deltagare från olika aktörer inom offentlig sektor tillsammans med andra aktörer som arbetar med öppna data-frågor.

Förutom många givande diskussioner så berättade Kristine Ulander om DIGG´s verksamhet och vårt arbete mer öppna data, Magnus Enzell från Finansdepartementet berättade om den övergripande strategin och Mikael Österlund berättade om de regeringsuppdrag som DIGG är samordnande för. Dessa regeringsuppdrag handlar om grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte – områden som på olika sätt tangerar till öppna data – tillgängliggörande av information. Därutöver fick vi möjlighet att lyssna in på olika inspel av Västra Götalandsregionen, Stockholmsregionen och Institutet för Språk och Folkminnen.

Vi ser att formerna för samverkan kommer att gradvis formas efter de behov som finns, och det känns lovande med denna start!

Tack alla ni som deltog och bidrog!

 

DIGG är på plats

By | Uncategorized

Från den 1 september 2018 startade DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Ett av våra uppdrag är att främja arbetet med öppna data och datadriven innovation. I samband med det tog vi också över ansvaret för webbplatsen oppnadata.se från Riksarkivet.

Vad händer nu?

Exakt vad innebär det att främja arbetet med öppna data och datadriven innovation? Vilka ska vi samarbeta med? Hur kan vi tillsammans öka mängden tillgänglig data? Det här är frågor vi på DIGG kommer att jobba med den närmsta tiden.
Men en sak vet vi: genom att göra data tillgängligt kan medborgare och företag använda dem – och bidra till att lösa utmaningar och samhällsproblem.

Hör av dig

Har du tips eller synpunkter på hur vi ska jobba med öppna data? Eller har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss på oppnadata@digg.se

Ballonger

DIGG invigdes den 3 september 2018.

Besök från Nederländska ministeriet för ekonomi

By | Uncategorized

Den 20 juni kom en delegation från Nederländska ministeriet för ekonomi och besökte Riksarkivet. De ville veta mer om hur Sverige arbetar med öppna data och Sveriges nationella dataportal.

En delegation från Nederländska ministeriet för ekonomi besökte Riksarkivet den 20 juni. En av dem som besökte Riksarkivet arbetar med den holländska öppna dataportalen. Gruppen från Holland ville veta hur Sverige arbetar med öppna data och med Sveriges nationella dataportal, oppnadata.se, vilket Riksarkivet berättade om. Det var ett mycket givande möte.

Riksarkivet har lämnat slutrapport över regeringsuppdraget kring öppna data till regeringen

By | Uncategorized

Riksarkivet har sedan den 1 juli 2016 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information om öppna data från statliga myndigheter för vidareutnyttjande. Uppdraget går över till den nya myndigheten, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), från och med den 1 september 2018. I dag har Riksarkivet lämnat sin slutrapport över regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande till regeringen.

Inom ramen för regeringsuppdraget har Riksarkivet bland annat tagit fram en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS), ökat mängden data i nationella dataportalen samt tagit fram centrala rekommendationer i samarbete med Lantmäteriet.

Riksarkivarie Karin Åström Iko kommenterar:

– Vi ser att kunskaps- och mognadsnivån hos myndigheter inom öppna data-området har ökat. Bland annat placerar sig Sverige bättre i en kartläggning som EU-kommissionen gjort. Det är glädjande, eftersom vi måste se till att så mycket som möjligt av den information som finns i arkiven ska kunna användas av så många som möjligt.

– Riksarkivet kommer att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för tillgängliggörande och en bred användning av samhällets information.

Riksarkivet presenterar i sin slutrapport flera förslag för hur arbetet kan tas vidare.

Nationella portalen bör utvecklas och bygga på standardiserade format

Nationella portalen för öppna data (oppnadata.se) bör utvecklas som en del i den digitala infrastrukturen. Det bör ske i kontinuerlig samverkan med myndigheter och användare.

Nationella dataportalen bör även fortsättningsvis bygga på standardiserade format, såsom ”CKAN” och den nya svenska anpassningen till DCAT-AP och i så stor mån som möjligt implementera övriga formella standarder och standardiserade format inom området.

Ett gemensamt verktyg bör utvecklas

Kravet på ett gemensamt format (DCAT-AP) för publicering i nationella dataportalen utgör ett hinder för myndigheter. Detta hinder bör kunna överbryggas med ett gemensamt skalbart och kostnadsfritt verktyg som förslagsvis utvecklas och förvaltas av den DIGG. Riksarkivet föreslår också att den nya myndigheten ger support till alla olika typer av användare.

Riksarkivet föreslår att ett gemensamt skalbart och kostnadsfritt verktyg på exempelvis Github tillgängliggörs med öppen källkod. Det skulle även kunna leda till en transparent och behovsstyrd vidareutveckling som även skulle involvera andra aktörer och öppna data-nätverk, ”communities”.

Nya myndigheten bör förvalta och vidareutveckla DCAT-AP

Riksarkivet föreslår att DCAT-AP-specifikationen, med rekommendationen kring användning av denna, förvaltas och vidareutvecklas av DIGG. Särskild hänsyn bör tas till anpassning enligt kraven i svensk lagstiftning, genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen), och samtidigt även versionsuppdateringar av DCAT-AP på europeisk nivå, DCAT på internationell nivå, samt övrigt standardiseringsarbete kring öppna data-standarder, format och specifikationer. Hänsyn behöver också tas till eventuella ändringar i PSI-direktivet respektive svensk lagstiftning.

Riksarkivet föreslår även att DIGG undersöker möjligheten att vidareutveckla funktionalitet för stöd till enskilda med att hitta offentliga data för vidareutnyttjande med stöd av EU-kommissionens PSI-Monitor.

Läs slutrapport för regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.

Inom ramen för regeringsuppdraget har Riksarkivet bland annat:

  • …tagit fram en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS). Den svenska kvalitetssäkrade och översatta DCAT-AP-metadataspecifikationen är tänkt att användas i nationella dataportalen oppnadata.se för att koppla samman PSI-förteckningar med publicerade datamängder i syfte att göra det lätt att både publicera och använda data i Sveriges nationella dataportal. Metadataspecifikationen kopplar samman PSI-förteckningar med de publicerade datamängderna.
  • …möjliggjort att mängden data har ökat i nationella dataportalen. I september 2016  fanns 280 datamängder i portalen och i maj 2018 har datamängderna blivit 1428 till antalet. Särskilt två specifika satsningar har bidragit till ökningen; inom tävlingen Hack for Sweden erbjöds deltagande myndigheter support att publicera metadata i nationella portalen – och genom en särskild satsning av ”skördning av data” hos befintliga dataportaler  ökade mängderna.
  • …bedrivit kommunikationssatsningar riktade till specifikt utsedda personer med ansvar för öppna data.
    Det har bland annat skett genom utbildnings-/nyhetsbrev och en Steg för steg guide för myndigheter. Kunskaps- och mognadsnivån inom öppna data-området hos myndigheter har ökat. Sverige placerar sig också bättre i dag än 2016 visar en kartläggning genomförd på EU-kommissionens uppdrag. Sverige har klättrat upp till nivån s.k. ”Fast Trackers”, vilken visar ”Ökad mognadsgrad kring öppna data och PSI-förteckningar”.
  • …tagit fram två centrala rekommendationer i samverkan med Lantmäteriet.
    En rekommendation handlar om så kallade beständiga identifierare som stödjer långsiktighet och beständighet av de datamängderna som publiceras, och en rekommendation avser rättighetsmärkningar av datamängder.
  • …lanserat en ny version av den nationella dataportalen. I den nya versionen finns all tidigare information samlad, t.ex. datakatalog, vägledning, blogg och goda exempel.

 

Dokument för nedladdning

Bilaga 1 – Delrapport Riksarkivet 170908

Bilaga 2 – Regeringsuppdrag till Riksarkivet

Bilaga 3 – Projektdirektiv

Bilaga 4 – Projektplan

Bilaga 5 – Riksarkivets förstudie om PSI-förteckningar

Bilaga 6 – Kartläggning av användarbehov

Bilaga 7 – Utvecklingsplan över webbplatserna

Bilaga – 8 DCAT-AP1.1 Svensk rekommendation