Nationell miljöövervakning: Kust och hav, metaller och organiska miljögifter i sediment

Undersökning inom nationell miljöövervakning, programområde Kust och hav. Kartan visar var prover samlas in. Syftet är att beskriva tillstånd och långsiktiga förändringar av förekomsten av metaller och organiska miljögifter i de öppna havsområdenas bottensediment och ge referensvärden till motsvarande mätningar i kustnära områden. Sedimentprov samlas in under maj-september. Vid varje station tas sju stycken prov. Organiska miljögifter analyseras i ett samlingsprov från de sju proven. För att få en uppfattning om den småskaliga variationen på de enskilda stationerna analyseras innehållet av metaller i de olika proven. Resultaten utgör underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Hav i balans. Uppdraget är en del av de internationella övervakningsprogrammen inom ramen för OSPAR och HELCOM.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Kust-och-hav/metaller-och-organiska-miljogifter-i-marin-miljo/
Last Updated August 30, 2017, 09:09 (UTC)
Skapad August 29, 2017, 08:09 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/7e8022c0-2332-4aa5-8c11-914383e025b6
Issued 1970-01-01
Language svenska
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/296799
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/7e8022c0-2332-4aa5-8c11-914383e025b6