Nationell miljöövervakning: Landskap, nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS)

Undersökning inom nationell miljöövervakning, Programområde Landskap. Kartan visar stationsnätets omfattning av provrutor för Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) Lägesangivelse för provrutor är inte exakta p.g.a. sekretess. Kartskiktet är inte nedladdningsbart. NILS är ett program som samlar in miljödata, framför allt relaterat till miljöpåverkan av markanvändning på biologisk mångfald och natur- och kulturlandskapsvärden, över hela den svenska landmiljön. NILS består av ett stickprov av drygt 600 rutor om vardera 5*5 km, vilka inventeras med hjälp av flygbildstolkning och fältarbete i ett femårigt rullande omdrev sedan 2003. Rutorna är fördelade över hela landet i ett systematiskt stickprov, dock med viss tonvikt på jordbruks- och fjällområden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Landskap/Nils-programmet/
Last Updated November 22, 2017, 09:08 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:08 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c5070820-4332-4040-b382-e4569eccccf0
Issued 1970-01-01
Language svenska
Publisher URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organization/0
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c5070820-4332-4040-b382-e4569eccccf0