Nationell miljöövervakning: Luft, bekämpningsmedel i luft

Undersökning inom nationell miljöövervakning, programområde Luft. Bekämpningsmedel mäts i nederbörd (deposition) vid Vavihill sedan 2002 och vid Aspvreten sedan 2009. Bekämpningsmedel i luft mäts vid Vavihill sedan 2009. Mätningarna i nederbörd syftar till att få en överblick av vilka potentiellt miljö- och hälsofarliga pesticider som faller ner över Sydsverige och i vilka mängder. Delprogrammet ger också kunskap om trender och information om långväga transporter i atmosfären av bekämpningsmedel. Resultatet av mätningarna kan fungera som underlag till att bedöma miljö- och hälsorisker kopplade till luftburen spridning av bekämpningsmedel. Valet av pesticider tar hänsyn till behoven inom EUs ramdirektiv för vatten.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Luft/Delprogram---Pesticider-i-luft-och-nederbord/
Last Updated November 22, 2017, 09:08 (UTC)
Skapad November 22, 2017, 09:08 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/20b0f0a8-f7a8-47a9-a066-dd2081665981
Issued 1970-01-01
Language svenska
Publisher URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organization/0
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/20b0f0a8-f7a8-47a9-a066-dd2081665981