Nationell miljöövervakning: Satellitbaserad våtmarksövervakning - Dalarnas och Gävleborgs län, 1999-2007. Förändringsklassning.

Under perioden 2010-2012 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Dalarnas och Gävleborgs län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt. Speciellt för Dalarna/Gävleborg är att tre tidsperioder analyserades. Ingående tidpunkter "1999" (T2) med satellitdata främst från 1999 men även från 1995 och 1997; "2007" (T3) med satellitdata främst från 2007 men även från 2009. Analyserade tidsperioder: "1999-2007" (T2T3), analys mellan tidpunkt "1999" och tidpunkt "2007".

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Myllrande-vatmarker/
Last Updated June 27, 2017, 09:07 (UTC)
Skapad June 27, 2017, 09:07 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/7b462f32-50b0-4818-b8ca-7bf27a92fa78
Identifier SWEREF%99%TM
Issued 2015-07-01
Language svenska
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/249056
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/7b462f32-50b0-4818-b8ca-7bf27a92fa78