PSI är ett begrepp som kommer från EU och står för ”Public Sector Information” (dvs offentlig information). Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning (en sk. PSI-förteckning) över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande.

Med det avses både:

1) Öppna data (data som är helt fri att använda utan några som helst villkor som t ex upphovsrätt eller avgifter m.m)
2) Data som kan användas men med vissa restriktioner eller villkor som till exempel upphovsrätt, avgifter m.m.

Förteckningar omfattar både information om öppna data och information om ”typer av handlingar” som kan vidareutnyttjas men som omfattas av olika villkor. I dagligt tal används begreppet öppna data för att beskriva båda (även om de data som omfattas av restriktioner inte är helt öppna).

API – (Application Programming Interface) är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara.

Beständiga identifierare – (persistent identifiers, PID) Unika kodsträngar kopplade till varje objekt/post. Beständiga identifierare är en förutsättning för att man med fasta länkar ska kunna skapa referenser mellan olika objekt/poster i ett nätverk som t.ex. Internet.

CKAN – ett verktyg med öppen källkod för att skapa dataportaler för öppna data.

CMS – (Content Management System) är ett innehållshanteringssystem och informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll, det vill säga elektroniska media.

CSV – ett filformat som kan användas vid utbyte av data mellan olika program som har olika filformatsstandarder.

Datamängd – En systematisk strukturerad mängd digital information. Ibland används ”dataset”.

Dataset – Se ”datamängd”. En ”handling” kan vara en datamängd. En datamängd kan också bestå av flera handlingar.

Handlingar – sådana handlingar som avses i 2 kap. 3 § första stycket första meningen tryckfrihetsförordningen:39 ” Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. ”

Handlingstyper – inom ramen för förstudien har Riksarkivet utgått ifrån en mer övergripande hänvisning till arkivredovisning och det begrepp som används i förarbetena, dvs typer av handlingar som uppgifter av likartat slag, som inte ska förväxlas med handlingstyp i RA-FS 2008:4.

Licensiering – En markering av materialets upphovsrättsliga status.

Metadata – Data om data (Anmärkning: Metadata är knutna endera till ett informationssystem eller till ett informationsobjekt med syftet att beskriva, administrera eller använda detta. Termen används vanligen för strukturerande uppgifter om digitala (och analoga) system. Metadata delas ofta upp i olika typer, exempelvis teknisk metadata som skapas för eller genereras av ett datasystem, administrativa metadata som beskriver hur ett system fungerar eller hur ett objekt skapats och metadata som rör objekten i systemet och deras egenskaper).

PSI – Offentlig information (Public sector Information)

Skördning – inom ramen för denna rapport avses automatiskt hämtning av metadataelement.

Vidareutnyttjande – användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet. Lag (2015:289).41

Öppna data – Avser digital information som man kan vidareutnyttja utan att betala avgift eller acceptera annat villkor än att man kan behöva ange källan.

Akronymer

API (Application Programming Interface)
CSV – Comma-Separated Values (även Character Separated Values eller Colon Separated Values)
CSW – Catalog Service for the Web.10
CMS – Content Management System, se Innehållshanteringssystem
DCAT-AP – DCAT-Application Profile
GRIB – GRIdded Binary or General Regularly-distributed Information in Binary form
JSON – JavaScript Object Notation11
OAI-PMH – Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
PSI – (Public Sector Information) offentlig information
RDF – Resource Description Framework
XML – Extensible Markup Language

Ladda ned sidan som PDF