Öppna data

Öppna data är digital information som fritt kan användas utan inskränkningar.

Öppna data syftar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger företag möjligheter att skapa innovativa tjänster till exempel appar. Regeringen vill att offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och myndigheter producerar stora mängder data från alla sektorer i samhället t ex geografi, meteorologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap.

PSI-förteckningar och data för vidareutnyttjande

PSI är ett begrepp som kommer från EU och står för ”Public Sector Information” (dvs offentlig information).

Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning (en sk. PSI-förteckning) över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. Med det avses både:

1) Öppna data (data som är helt fri att använda utan några som helst villkor som t ex upphovsrätt eller avgifter m.m.
2) Data som kan användas men med vissa restriktioner eller villkor som till exempel upphovsrätt, avgifter m.m.

Förteckningar omfattar både information om öppna data och information om typer av handlingar som kan vidareutnyttjas men som omfattas av olika villkor. I dagligt tal används ibland begreppet öppna data för att beskriva båda, även om de data som omfattas av restriktioner inte är helt öppna.

Definitioner Öppna data & PSI