Öppna data

Öppna data är digital information som fritt kan användas utan inskränkningar.

Öppna data syftar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger företag möjligheter att skapa innovativa tjänster till exempel appar. Regeringen vill att offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och myndigheter producerar stora mängder data från alla sektorer i samhället t ex geografi, meteorologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap.

PSI-förteckningar och data för vidareutnyttjande

PSI är ett begrepp som kommer från EU och står för ”Public Sector Information” (dvs offentlig information).

Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning (en sk. PSI-förteckning) över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. Med det avses både:

1) Öppna data (data som är helt fri att använda utan några som helst villkor som t ex upphovsrätt eller avgifter m.m.
2) Data som kan användas men med vissa restriktioner eller villkor som till exempel upphovsrätt, avgifter m.m.

Förteckningar omfattar både information om öppna data och information om typer av handlingar som kan vidareutnyttjas men som omfattas av olika villkor. I dagligt tal används ibland begreppet öppna data för att beskriva båda, även om de data som omfattas av restriktioner inte är helt öppna.

Regeringens pressmeddelande: Regeringen öppnar dörren för mer öppen data
Debattartikel regeringen: Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data

Regeringen har givit OECD i uppdrag att komma med förslag på hur Sverige kan öka takten i att utnyttja och tillgängliggöra data i offentlig sektor.
Öppna data gör myndigheter mer tillgänliga

Tanken är att det är rimligt att de som betalt för att informationen ska skapas – genom skattemedel – också ska få använda den. Öppna data är också verksamhetsutveckling. Att skapa öppna data öppnar upp för ny användning av informationen och har då potentialen att utveckla verksamheten. En del säger att öppna data är vad offentlighetsprincipen hade varit om den skapats idag.

Definitioner Öppna data & PSI