Öppnadata.se syftar till att göra data tillgängliga online för återanvändning. Vi välkomnar förslag på tillgängliggörande av relevanta datamängder som för tillfället inte är kopplade till portalen som öppna data. Skicka oss ditt förslag på datamängder du vill se med hjälp av förslagsformuläret och vi kommer att vidarebefordra dem till relevant organisation för vidare överväganden.

Tidigare föreslagna datamängder

Trafikverkets öppna API för trafikinformation

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/

Trafikverkets API tillhandahåller flera olika typer av information. Bland annat trafikolyckor, trafikkameror, väderstationer m.m.

Status: Trafikverket arbetar på att visa sina data på oppnadata.se. Beräknas bli klart under 2018

Parole Korpus

https://spraakbanken.gu.se/

Det textmaterial som här går under namnet Parole är insamlat inom ramen för EU-projektet PAROLE (avslutat 1997).

Status: Ingen plan finns då Språkbanken har egna portaler/repositorier. Resursen kan laddas ner och spridas enligt dess licens CC-BY: https://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/parole

Arbetsförmedlingens HR-XML-SE

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Annonsera/Overfor-dina-annonser.html

XML-baserad standard för platsannonser – HR-XML-SE. Standarden baseras på det arbete som bedrivs internationellt.

Status: Arbetsförmedlingen kommer att gå vidare med det API de har idag och först efter det gå vidare med HR-XML-SE.

Hushållningssällskapen Fältförsök

http://www.sverigeforsoken.se/se/sok.asp

Fältförsök testas olika grödor och växtnäringsämnen i olika geografiska områden. Sverigeförsöken är ett samlat namn för den regionala fältförsöksverksamheten i Sverige som avser officiella försök.

Målsättningen är att samla växtodlingsförsök dels utifrån regionala behov och dels att samverka mellan regionerna i hela landet. Ledord är: ”Samordning för lantbrukarnytta”. Med en bred kontaktyta nås hela Sveriges växtodlingsintressenter från lantbruk till forskning i alla riktningar.

Basfinansiering sker genom Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, den samlade växtodlingshandeln och Hushållningssällskapen. Därutöver medverkar ett flertal växtodlingsföretag och organisationer i provningsverksamheten.

Historiska pollendata från Naturhistoriska riksmuseet

Historiska pollendata från Naturhistoriska riksmuseet. Skulle kunna användas för maskininlärning och andra experiment för att hjälpa fler undvika allergibesvär.

Status: Det finns idag inga planer för publicering. Det finns inte något nationellt uppdrag för pollenverksamheten i landet och lösningarna för den verksamhet som bedrivs ser väldigt olika ut. Pollendata säljs för såväl kommersiella syften som för forskningsändamål och precis som försäljningen av pollenprognoser så är verksamheten beroende av dessa intäkter.

Trafikdata per vägsegment från Trafikverket

För att simulera vinsterna av t ex samåkning och övrig optimering skulle man behöva data över hur många transporter som sker på våra vägar, framför allt i Norrbotten. Gärna med data om vikt och hastighet och helst antal passagerare.

Status: Data för hastighetsgräns och transporter på vägarna (ÅDT) finns att hämta från Lastkajen på oppnadata.se. Trafikverket har inte någon information om vikt. Viss information om passagerare verkar finnas men inte som öppen data, man hänvisar till trafikanalys för den typen av information https://www.trafa.se/

Produktionsområden för jordbruket från SCB

Sveriges jordbruksstatistik rapporteras ofta för så kallade produktionsområden (8 st i uppdelningen PO8, 18 st i uppdelningen PO18). Produktionsområdena skär genom län och kommuner och det finns därför inget uppenbart och enkelt sätt att själv plocka fram GIS-data på deras utbredning. Därför verkar det lämpligt att SCB publicerar detaljerade GIS-filer som anger produktionsområdenas utbredning, t ex i format GeoJSON och/eller Shapefile.

Reducerad energiskatt 793 Industriel från Skattteverket
organisationsnummer, total förbrukad el, återbetalningsbelopp. Se t ex Beslut Diarienummer 54 2027640

Status: I dagsläget finns inga planer på att publicera detta.

Bygglovshandlingar samt kontrollplaner och egenkontroller från alla kommuner
Alla digitala bygglovshandlingar någonsin inlämnade till samtliga statsbyggnadskontor i samtliga kommuner. Dvs: Alla handlingar inlämnade i samband med start och slutbesked enl pbl kap 10.

Data från Trafikanalys
Beskrivning av datamängd: Trafikanalys tillhandahåller rapporter och data som rör transporter och kommunikationer. https://www.trafa.se