PSI-lagen innehåller inga krav på att information ska lämnas ut elektroniskt i ett visst tekniskt format.Se vidare Regler om att lämna ut information 2 kap. TF m.m.

Artikel 5 i det ändrade PSI-direktivet anger att myndigheter ”ska göra sina handlingar tillgängliga i alla befintliga format och språkversioner samt, om möjligt och lämpligt, i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata”. Mot denna bakgrund rekommenderas att en myndighet – om hinder i annan lagstiftning inte finns – lämnar ut sin information i befintliga format och versioner. Myndigheten bör så långt möjligt använda öppna format och öppna standarder för metadata.

Myndigheten kan erbjuda sig att konvertera data till andra format som efterfrågas, förutsatt att omfattningen är rimlig och att det stämmer med myndighetens uppdrag eller allmänna serviceverksamhet. PSI-lagens bestämmelser om diskriminering (8 §) innebär dock att alla jämförbara vidareutnyttjande, t.ex. alla kommersiella aktörer som erbjuder likartade tjänster, måste få tillgång till samma format på samma villkor. Därför bör myndigheten på förhand ange vilka format som kan tillhandahållas. Lämpligen görs detta i den generella informationen om tillgängliga informationsresurser.