Den här delen av vägledningen innehåller dels en genomgång av de regler som myndigheter måste följa när de tillgängliggör information för vidareutnyttjande samt rekommendationer för hur en myndighet kan tolka dessa regler och göra information tillgänglig på olika sätt.

Syftet är att det ska bli lättare att vidareutnyttja offentlig information i enlighet med de politiska målen. Rekommendationerna gäller framför allt hur informationen ska vara tillgänglig, men också de villkor som en myndighet i vissa fall kan ställa upp för hur informationen ska användas. All information får dock inte lämnas ut helt öppet. Kapitlet beskriver också de begränsningar som finns i offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagstiftningen och upphovsrättslagen.

Vägledningens huvudsakliga rekommendation är:

Informationssamlingar som får lämnas ut ska i första hand finnas tillgängliga på internet.

Alla villkor för vidareutnyttjandet måste vara relevanta och standardiserade och får inte vara diskriminerande. En myndighet kan ställa upp ganska stränga villkor, men bara när det är nödvändigt för att skydda viktiga motstående intressen.

Huvudregeln bör vara att inte ta ut avgifter från den som vill använda informationen. Vissa myndigheter måste dock ta ut avgifter enligt lagen.