Syftet med denna vägledning är att förmedla kunskap om de regler som myndigheter måste följa när de tillgängliggör information för vidareutnyttjande. Det finns både rättsregler som styr tillgängliggörandet av myndighetsinformation och rättsregler som rör eventuella villkor för vidareutnyttjandet som uppställs av myndigheten.

Det finns inte en enda sammanhållen reglering om tillgängliggörande och vidareutnyttjandet av offentlig information, utan många olika regler måste beaktas. Vissa regler innebär att myndigheter är skyldiga att underlätta vidareutnyttjandet (regler som kräver tillgängliggörande av information, regler som begränsar vilka villkor för vidareutnyttjande som får uppställas etc.) medan andra regler begränsar tillgängliggörandet eller förutsättningarna för vidareutnyttjande (t.ex. regler om dataskydd och upphovsrätt). Sammantaget kan det rättsliga regelverket framstå som komplext och ibland delvis motsägelsefullt.

Vägledningen ger en översikt över de regelverk som är mest relevanta i samband med vidareutnyttjande av offentlig information. Vi analyseras mer i detalj hur dessa regler bör tillämpas i anslutning till de två strategierna som rör vidareutnyttjande, dvs. tillgängliggörande i elektronisk form på internet respektive tillgängliggörande på begäran och utlämnandet av en allmän handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Vägledningens huvudsakliga rekommendation är:

Informationssamlingar som får lämnas ut ska i första hand finnas tillgängliga på internet.

Alla villkor för vidareutnyttjandet måste vara relevanta och standardiserade och får inte vara diskriminerande. En myndighet kan ställa upp ganska stränga villkor, men bara när det är nödvändigt för att skydda viktiga motstående intressen.

Huvudregeln bör vara att inte ta ut avgifter från den som vill använda informationen. Vissa myndigheter måste dock ta ut avgifter enligt lagen.

Vilken information får inte tillgängliggöras? 

Viss information får inte finnas tillgänglig på internet. Här kan du läsa mer om begränsningarna som finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddslagstiftningen och upphovsrätten.

Fördjupning: Lagstiftningar som har inverkan på tillgängliggörande av information

Hur PSI lagen, upphovsrättslagen och dataskyddslagstiftningen relaterar till tillgängliggörande av information som öppna data

Bestämmelser om avgifter

PSI-lagen anger vilka kostnader som får ingå i beräkningen av priset för en vidareutnyttjande och sätter därmed den övre gränsen för eventuella avgifter för vidareutnyttjande. Däremot ger PSI-lagen inte rätt att ta betalt för information som tillhandahålls för vidareutnyttjande. Stöd för ett eventuellt avgiftsuttag måste finnas i annan författning.