Uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen får inte göras tillgängliga på internet.