Ett av syftena med denna vägledning är att förmedla kunskap om de regler som myndigheter måste följa när de tillgängliggör information för vidareutnyttjande. Det finns både rättsregler som styr tillgängliggörandet av myndighetsinformation och rättsregler som rör eventuella villkor för vidareutnyttjandet som uppställs av myndigheten.

Det finns inte en enda sammanhållen reglering om tillgängliggörande och vidareutnyttjandet av offentlig information, utan många olika regler måste beaktas. Vissa regler innebär att myndigheter är skyldiga att underlätta vidareutnyttjandet (regler som kräver tillgängliggörande av information, regler som begränsar vilka villkor för vidareutnyttjande som får uppställas etc.) medan andra regler begränsar tillgängliggörandet eller förutsättningarna för vidareutnyttjande (t.ex. regler om dataskydd och upphovsrätt). Sammantaget kan det rättsliga regelverket framstå som komplext och ibland delvis motsägelsefullt.

Vägledningen ger en översikt över de regelverk som är mest relevanta i samband med vidareutnyttjande av offentlig information. Vi analyseras mer i detalj hur dessa regler bör tillämpas i anslutning till de två strategierna som rör vidareutnyttjande, dvs. tillgängliggörande i elektronisk form på internet respektive tillgängliggörande på begäran och utlämnandet av en allmän handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen.