Ett av syftena med denna vägledning är att förmedla kunskap om de regler som myndigheter måste följa när de tillgängliggör information för vidareutnyttjande. Det finns både rättsregler som styr tillgängliggörandet av myndighetsinformation och rättsregler som rör eventuella villkor för vidareutnyttjandet som uppställs av myndigheten.

Det finns ingen sammanhållen reglering om vidareutnyttjandet av offentlig information och därför blir det aktuellt med många olika regler, med olika inriktning och syfte. Vissa innebär att myndigheter måste underlätta vidareutnyttjandet (regler som kräver tillgängliggörande av information, regler som begränsar vilka villkor för vidareutnyttjande som får uppställas etc.) medan andra regler begränsar tillgängliggörandet eller förutsättningarna för vidareutnyttjande (t.ex. bestämmelser om personuppgiftsbehandling eller upphovsrätt). Sammantaget kan det rättsliga regelverket framstå som komplext och ibland delvis motsägelsefullt.

Vägledningen ger en översikt över de regler som är relevanta i samband med vidareutnyttjande av offentlig information. Vi analyseras mer i detalj hur dessa regler bör tillämpas i anslutning till de två strategierna som rör vidareutnyttjande, dvs. tillgängliggörande i elektronisk form på internet respektive tillgängliggörande på begäran och utlämnandet av en allmän handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen.