Kommuner och landsting får enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Någon skyldighet att avgiftsfinansiera finns emellertid inte.
För tjänster eller nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla får avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

Avgifter som tas ut får enligt 2 kap. 6 § inte vara högre än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnadsprincipen).