>> Vi behöver din feedback på hur öppnadata.se ska bli bättre, klicka här! <<

Tillgängliggörande på nätet – huvudalternativet

Vägledningen rekommenderar att informationssamlingar som får lämnas ut ska i första hand finnas tillgängliga på internet
Alla villkor för vidareutnyttjandet måste vara relevanta och standardiserade och får inte vara diskriminerande. Det innebär att en myndighet kan ställa upp villkor, men bara när det är nödvändigt för att skydda viktiga motstående intressen. Huvudregeln bör vara att inte ta ut avgifter från den som vill använda informationen. Vissa myndigheter måste dock ta ut avgifter enligt lagen.

Grundprincipen bör vara att lägga ut så mycket information som möjligt på internet. Den strategin gör det lättare för andra att vidareutnyttja informationen, samtidigt som det blir lättare för myndigheten att följa bestämmelserna i PSI-lagen. I den lagen står det exempelvis att en ansökan om vidareutnyttjande ska behandlas skyndsamt och att vidareutnyttjande som är jämförbara ska behandlas på samma sätt. En myndighet spar samtidigt in på kostnaderna för individuell hantering av förfrågningar, avtal och betalningar.

En del information får inte lämnas ut på nätet eller på begäran.

En myndighet får inte använda orimligt stora andelar av sitt anslag för just informationsverksamheten. Gränserna beror bl.a. på myndighetens uppgifter, behovet av information på det aktuella området etc. Vissa myndigheter har en omfattande informationsverksamhet och för att kunna fortsätta med den kan de behöva ta ut avgifter enligt de regler som finns.

Vilka informationsresurser bör finnas tillgängliga?
Det är myndighetens uppgifter som avgör vilken information som kan finnas tillgänglig på internet, och myndigheten måste bedöma vad som ingår i den allmänna servicen till medborgare och företag. Det långsiktiga målet bör dock vara att all information som är efterfrågad för vidareutnyttjande ska finnas tillgänglig på internet, så länge det inte finns några rättsliga hinder. I praktiken måste en myndighet prioritera vilken information som ska finnas tillgänglig på det här sättet.

För att göra en korrekt prioritering är det viktigt att först inventera informationsresurserna för att sedan prioritera vilka informationsresurser som ska tillgängliggöras först.

Myndighetens villkor för vidareutnyttjande
Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd från myndigheten för att vidareutnyttja en allmän handling. Vidareutnyttjaren ska själv se till att följa den gällande lagstiftningen, t.ex. regler om personuppgiftsbehandling och upphovsrätt.

I praktiken måste en mottagare bara fråga myndigheten om tillstånd för att få vidareutnyttja en allmän handling som omfattas av myndighetens upphovsrätt (eller närstående rättighet) och samtidigt inte får återges enligt 26 a §. En begäran om att vidareutnyttja sådana handlingar ska hanteras enligt PSI-lagens regler.

 

Myndighetens villkor för vidareutnyttjande

Förslag på standardiserade klargörandetexter som beskriver de rättsliga förutsättningarna för vidareutnyttjandet av den aktuella informationen