En begäran om att få vidareutnyttja handlingar är ofta intimt förknippad med en begäran om att få tillgång till viss information (i elektronisk form). Ibland är det oklart om en ansökan också utgör en begäran att ta del av allmän handling, men då ska den behandlas som en sådan begäran. Det innebär att de bestämmelser enligt minimialternativet blir tillämpliga.

En ansökan om att vidareutnyttja vissa handlingar ska enligt 13 § PSI-lagen behandlas skyndsamt.. Vad det innebär i praktiken beror på förutsättningarna i det enskilda fallet, t.ex. typen av information eller behovet av att bearbeta informationen. Det kan vara komplicerat att behandla en begäran om vidareutnyttjande, men arbetet ska börja direkt och genomföras utan avbrott (prop. 2009/10:175 s. 180).

Ofta behövs inget tillstånd från myndigheten för att vidareutnyttja myndighetshandlingar. En begäran om vidareutnyttjande ska i sådana fall ses som en begäran om att få tillgång till den aktuella informationen inom ramen för myndighetens serviceverksamhet. Då bör myndigheten inte försöka att begränsa vidareutnyttjandet som ett villkor för att lämna ut informationen, om inte upphovsrättslagen anger att myndigheten måste ge tillstånd för att informationen ska få vidareutnyttjas.

En begäran om vidareutnyttjande ska handläggas enligt förvaltningslagen (12 § PSI-lagen). I vissa fall måste myndigheten avslå en begäran på grund av att vidareutnyttjandet skulle bryta mot upphovsrättslagen, och då ska myndigheten i beslutet ange vem som är rättsinnehavare, om denne är känd, eller vilken licensgivare som myndigheten har fått informationen från (14 §).