PSI-lagen reglerar myndighetens möjligheter att ställa upp villkor för vidareutnyttjandet. Alla sådana villkor ska vara relevanta och de får inte begränsa vidareutnyttjandet i onödan (8 §). I praktiken behövs villkor främst när de efterfrågade handlingarna inte får utnyttjas fritt enligt upphovsrättslagen. Eventuella licensvillkor ska inte begränsa vidareutnyttjandet mer än vad som är nödvändigt för att följa upphovsrätten. Myndigheten ska alltså inte använda villkor för att styra vidareutnyttjarens verksamhet så att den följer lagen eller håller en viss kvalitet.

Villkor får aldrig vara diskriminerande (8 §) och därför bör de bestämmas på förhand och vara standardiserade. Alla som vill utnyttja samma typ av information måste i princip erbjudas samma villkor, vilket innebär att en myndighet inte bör förhandla med enskilda vidareuntyttjare. Däremot bör myndigheten naturligtvis lyssna på potentiella vidareutnyttjares synpunkter och överväga att anpassa de standardiserade villkoren.

Myndigheten bör inte heller ställa upp några villkor för själva utlämnandet av handlingar. Om en myndighet vidareutnyttjar handlingar i sin affärsverksamhet ska samma villkor för tillhandahållande även gälla andra som vidareutnyttjar dessa handlingar (9 §).

En myndighet får inte ge någon ensamrätten att vidareutnyttja handlingar, utom när det är nödvändigt för att erbjuda en tjänst av allmänt intresse (10 §). På den svenska informationsmarknaden är det ytterst svårt att använda detta undantag. En eventuell ensamrätt ska offentliggöras och den får bara beviljas i högst tre år i taget.

Villkoren för vidareutnyttjande kan i vissa fall komma från personuppgiftslagstiftningen. Ibland kan personuppgifter bara lämnas ut för ett visst ändamål som stämmer med anledningen till att myndigheten samlade in uppgifterna. I sådana fall kan man ställa upp villkor som begränsar uppgifternas användning, och på så sätt se till att utlämnandet uppfyller kravet på ändamålskoppling. Villkoren ska däremot inte ställas upp för att se till att uppgifterna behandlas på ett lagenligt sätt eller håller en viss kvalitet, t.ex. följer personuppgiftslagen.

En myndighet ska enligt 11 § PSI-lagen informera om villkor för vidareutnyttjandet, lämpligtvis i förteckningen på webbplatsen.