PSI-utredningen är klar

PSI-utredningen har nu publicerat sitt betänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar.

Utredningen har i korthet två uppgifter:

  1. Att föreslå de ändringar i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, med anledning av Europaparlamentets och rådets ändring av PSI-direktivet.
  2. Att analysera och föreslå övriga åtgärder som kan bidra till att främja ett ökat vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Utredningen säger bland annat:

  • Lagens tillämpningsområde utvidgas så att den också omfattar arkiv, bibliotek (inklusive högskolebibliotek) och museer.
  • Myndigheterna ska vara skyldiga att informera om sina handlingar och villkoren för att vidareutnyttja dem, samt att en tillsynsfunktion införs för att hindra diskriminerande villkor.
  • Regeringen behöver styra myndigheterna så att de vidtar de åtgärder som krävs för att underlätta att deras information kan vidareutnyttjas.
  • Huvudregeln ska vara att de eventuella avgifter som tas ut ska beräknas så att de inte är högre än kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida handlingarna.
  • Riksarkivet ska ha ansvaret för öppnadata.se och för att ta fram föreskrifter om hur myndigheterna ska informera om de handlingar som de kan tillhandahålla för vidareutnyttjande.