Uppdrag 2015-2016 att förvalta öppnadata.se

Regeringen uppdrar åt Vinnova att förvalta den plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande, öppnadata.se.

I uppdraget ingår att ansvara för driften av plattformen. Vinnova ska också dokumentera vilka utvecklingsbehov som finns för att följa rele­vanta internationella standarder eller i övrigt tillgodose användarnas krav. Vinnova ska dessutom lämna förslag på hur regeringen bäst kan främja näringslivsutveckling baserad på offentlig information, i synnerhet öppna data. I uppdraget ingår vidare att utreda om öppnadata.se kan samordnas med den Nationella tjänste- och informationsutbyteskata­logen. (tjanster.interoperabilitet.se)

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Riksarkivet, Statens jordsbruksverk, Stockholms universitets eGovlab, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt de nationella samverkansarenor som etable­rats för öppna data. Uppdraget gäller till och med den 30 juni 2016.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016.

Uppdraget i detalj som PDF.