För att säkerställa att myndighetens data hanteras på ett riktigt sätt är det viktigt att det finns ett grundläggande ställningstagande till hur ett arbete med öppna data förhåller sig till myndighetens arbete med informationssäkerhet samt att överväganden har gjorts kring vilka typer av data som kan komma i fråga för vidareutnyttjande.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med ett flertal andra myndigheter utvecklat ett metodstöd för att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Den mest kritiska aspekten av informationssäkerhet vad gäller arbetet med öppna data är frågan om konfidentialitet. Ifall myndigheten har arbetat med informationssäkerhet enligt MSB:s modeller kan en första bedömning huruvida information som kan publiceras som öppna data göras med stöd av nedanstående tabell.

Konsekvensnivå Konfidentialitet Öppna data
Allvarlig Information där förlust av konfidentialitet innebär allvarlig/katastrofal negativ påverkan på egen eller annan organisation och dess tillgångar, eller på enskild individ. Nej
Betydande Information där förlust av konfidentialitet innebär betydande negativ påverkan på egen eller annan organisation och dess tillgångar, eller på enskild individ. Nej
Måttlig Information där förlust av konfidentialitet innebär måttlig negativ påverkan på egen eller annan organisation och dess tillgångar, eller på enskild individ. Utred och tillgängliggör data om den går att rensa från känslig information
Ingen eller försumbar Information där det inte föreligger krav på konfidentialitet, eller där förlust av konfidentialitet inte medför någon eller endast försumbar negativ påverkan på egen eller annan organisation och dess tillgångar, eller på enskild individ. Ja