Myndigheter bör ta fram en handlingsplan för hur man ska lämna ut information för vidareutnyttjande. Planen bör ta upp följande saker:

  • Ta fram en tydlig ansvarsfördelning. Vem ska t.ex. bestämma vilken information som ska tillgängliggöras för vidareutnyttjande, och på vilket sätt? Vem ansvarar för tekniska frågor kring tillgängliggörandet?
  • Gör en prioritering av vilken information som ska tillgängliggöras på internet och på vilket sätt. Ta också fram rutiner för att löpande uppdatera de informationsresurser som är tillgängliga.
  • Ta fram rutiner för att erbjuda information på något annat sätt.
  • Bestäm vilka eventuella avgifter som ska tas ut och vilka andra villkor som ska gälla för olika informationsresurser.
  • Ta fram rutiner som säkerställer att man inte sprider information som inte får tillgängliggöras, pga. bestämmelser om sekretess, personuppgiftsskydd eller upphovsrätt.
  • Ta fram rutiner som säkerställer att man tar hänsyn till möjligheten att enkelt tillgängliggöra information när det är dags att skaffa eller utveckla tekniska system.
  • Se över myndighetens processer och dokumentation. Information som inte får vidareutnyttjas (t.ex. för att den är sekretessbelagd eller för att den innehåller personuppgifter som inte får finnas tillgängliga) ska helst hållas avskild från den information som kan lämnas ut. Detta förenklar själva tillgängliggörandet och minskar samtidigt risken för integritetskränkningar.

Handlingsplanen bör ses över regelbundet, bl.a. när det gäller vilka nya informationsresurser som ska göras tillgängliga.